بازدید هیات رییسه اتاق بازرگانی گرگان از ایستگاه تحقیقات کشاورزی گنبدکاووس

مهندس علی محمد چوپانی رییس اتاق و مهندس سعید رستمی دبیر کمیسون کشاورزی اتاق بازرگانی استان گلستان از برنامه های و طرح های پژوهشی در ایستگاه تحقیقات کشاورزی گنبدکاووس وابسته به مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان گلستان بازدید نمودند.


به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی گلستان، دکتر عبدالعزیز حقیقی رییس ایستگاه تحقیقات کشاورزی گنبدکاووس در این خصوص گفت: در این برنامه مهندس علی محمد چوپانی رییس اتاق و مهندس سعید رستمی، دکتر فرجی رییس و دکتر قدس ولی معاون پشتیبانی و دکتر محمدزاده رییس بخش تحقیقات فنی و مهندسی مرکز با همراهی محققان این ایستگاه از مزارع تکثیری پلتفرم تحقیقاتی گندم آبی ایران سیمیت و سایر طرح ها و پروژه های تحقیقاتی و برنامه های توسعه در ایستگاه تحقیقات کشاورزی گنبد بازدید به عمل آوردند.