بازدید و جلسه فنی محققان معین بخش تحقیقات گیاهپزشکی مرکز تحقیقات و آموزش گلستان

بازدید و جلسه فنی محققان معین بخش تحقیقات گیاهپزشکی مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان گلستان از مزارع دهستان نوده ملک انجام شد.


به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی گلستان، در راستای انتقال یافته های علمی و اجرای طرح نظام نوین ترویج و حضور محققان معین در مزارع و پیگیری و اصلاح و ارتقای موضوعات مرتبط و ارائه راهکار برای بهبود بهره وری، محققان بخش تحقیقات گیاهپزشکی این مرکز: دکتر محبوبه شریفی به همراه مهندس لیلا حبیبیان و مروجان پهنه و کارشناسان جهادکشاورزی استان از منطقه بازدید بعمل آورده و طی این این بازدید ابتدا به ارزیابی ارقام مختلف گندم کاشته شده در منطقه و همچنین میزان آلودگی ان ها به انواع بیماری های قارچی پرداخته شد و راهکارهای مختلف کنترلی آن ها نیز مشخص و بیان گردید.

در ادامه در ارتباط با کنترل علف های هرز مزارع بهاره و انواع علف کش ها همراه با اهمیت آن ها توضیحاتی داده شده و همچنین در مورد خصوص روند توسعه گل جالیز در مزارع کلزا در این منطقه گزارشی ارائه گردید.

در بخش پایانی این برنامه نیز در مورد آفات مهم گندم در مزارع منطقه و نحو کنترل آن ها نکات کلیدی ارایه گردید و همچنین هشدارهایی در ارتباط با آفت مهم منطقه در باغات انار و هسته داران به کارشناسان ارائه و توصیه شد.

نشست فنی فوق در گفتگویی دوسویه با تبادل نظر در مورد خشکه کاری برنج در منطقه جلسه پایان یافت.