برگزاری کارگروه آب و خاک استان در مرکز تحقیقات و آموزش گلستان

کارگروه تحقیقات و آموزش آب و خاک استان در دفتر معاونت پژوهش و فناوری مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان گلستان با حضور معاون پژوهش و فناوری مرکز، رئیس بخش تحقیقات خاک و آب و محققان این بخش و نمایندگان مدیریت آب و خاک استان برگزار گردید.

به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی گلستان، در کارگروه خاک و آب پس از بررسی زمینه های همکاری بین دو بخش تحقیقاتی آب و خاک و فنی مهندسی مرکز با مدیریت آب و خاک، چهار عنوان پروژه تحقیقاتی شامل تعیین تناسب روشهای آبیاری تحت فشار در اراضی استان گلستان، پایش تغییرات ویژگی های خاک و آب در اراضی زهکشی شده استان، اثر سیل بر خصوصیات خاک های استان و بررسی اثر کشاورزی حفاظتی بر کیفیت خاک مطرح گردید که عناوین مطرح شده مورد تصویب قرار گرفت و مقرر گردید پروپوزال های سه عنوان پروژه به مدیریت آب و خاک و پروپوزال پروژه کشاورزی حفاظتی به معاونت بهبود تولید گیاهی ارسال گردد. در دومین کمیته علمی آب و خاک استان نیز راه کارهای مربوط به مسائل آب و خاک استان بررسی و مورد بحث قرار گرفت و مقرر گردید فایل آن جهت تکمیل ارسال گردد و در جلسه بعدی کمیته بررسی گردد.

پاسخ دهید