ایستگاه تحقیقات چالکی

ایستگاه تحقیقات چالکی (زنده یاد مهندس کمالی)

این ایستگاه با مساحت ۲۷ هکتار در طول جغرافیایی ۵۴ درجه و ۱۸ دقیقه و عرض جغرافیایی ۳۶ درجه و ۵۰ دقیقه در ارتفاع ۶۵ متری از سطح دریا و در ۷ کیلومتری غرب گرگان و در مسر جاده تهران قرار دارد با توجه به شرایط محیطی این ایستگاه از سالهای گذشته به عنوان ایستگاه تحقیقاتی و محل اجرای پروژه های تحقیقاتی گوناگون بوده است. لذا از سال ۱۳۸۰ به عنوان ایستگاه تحقیقات منابع طبیعی و علوم دامی جهت انجام  فعالیت های پژوهشی و تحقیقاتی در زمینه منابع طبیعی (گرایش های زراعت چوب، اصلاح ژنتیکی گردو و گیاهان دارویی)، دامپزشکی، علوم دامی (تغذیه) و کشاورزی (تکثیر بذر) اختصاص یافت.
تحقیقات زیتون

با توجه به اهمیت روغن زیتون و به منظور خودکفایی در تولید روغن مصرفی کشورو طرح گسترش کشت زیتون در برنامه دولت ،و ازطرفی نظر به سوابق وجود  کلکسیون های زیتون در استان که منابع اولیه و اصلی تحقیقات زیتون در کشور محسوب می شوند، سهم عمده ای از این سطح (۱۰۰هزار هکتار) به استان گلستان اختصاص یافت، لذا جهت انجام تحقیقات منسجم و همه جانبه در خصوص استفاده از پتانسیل های موجود در منطقه و معرفی ارقام مناسب و سازگار با شرایط اقلیمی و خاکی استان وتعیین نیازهای زراعی درخت زیتون، ایستگاه تحقیقات زیتون در سال ۱۳۸۲ احداث و در زمینی به مساحت ۲۵ هکتار واقع در ۷ کیلومتری شمال غرب گرگان در روستای ورسن با مشخصات جغرافیایی ۵۴ درجه و ۱۸ دقیقه طول شرقی و ۳۶ درجه و ۵۳ دقیقه عرض شمالی استقراریافت. میانگین بارندگی سالانه آن ۶۰۰- ۵۵۰ میلیمتر  و ارتفاع آن از سطح  دریا ۸۴ متر  می باشد. میانگین حداقل دمای هوای ایستگاه ۵ و حداکثر ۳۷ درجه سانتی گراد و دارای آب و هوای معتدل با اقلیم نیمه مرطوب و مدیترانه ای است.ایستگاه دارای ۵/۴ هکتار باغ مادری از ارقام  مانزانیلا، زرد، میشن، کرونایکی، کنسروالیا و رقم روغنی می باشد.
در حال حاضر تعداد ۱۰ ژنوتوتیپ امیدبخش و ۱۰ رقم تجاری زیتون در قالب طرح های تحقیقاتی  کشت گردیده است. علاوه براین، ایستگاه دارای ۸/۳ هکتار باغ زیتون  بوده که در آن ۸۱ ژنوتیپ مختلف زیتون درقالب پروژه تحقیقاتی تحت عنوان بررسی سازگاری ارقام و ژنوتیپ های مختلف زیتون در حال مطالعه می باشد همچنین کلکسیون زیتون ایستگاه دارای ارقام  خارجی و ژنونتیپ های ارزشمند زیتون می باشد  به طوری که تعدادی از این ژنوتیپها تحت عنوان ژنوتیپ های برتر زیتون در استان انتخاب و معرفی شدند. درحال حاضر۴ نفر پژوهشگرومحقق با همیاری ۳ کمک کارشناس و باغبان در حال اجرای پروژه وطرح های تحقیقاتی زیتون می باشند.

دستاوردهای تحقیقات زیتون در استان گلستان:
علیرغم سابقه کم ایستگاه تاکنون حدود۲۰ پروژه تحقیقاتی در زمینه های مختلف زیتون در ایستگاه اجرا شده که برخی از نتایج بدست آمده بشرح زیر می باشد:
۱- شناسایی ارقام و ژنوتیپ های زیتون شامل ۵ رقم و ژنوتیپ) میشن G4=)، (بلیدی=M6 ) ، ((C2,E11 (کنسروالیا=B3 )، کرونایکی و لچینیو
۲- شناسایی ارقام و ژنوتوبیپ های (متحمل به سرما): ایلام ملک شاهی، لمسکی ،گروسان، میشن
۴- شناسایی ارقام  زیتون متحمل به ورتیسلوم .
۳- شناسایی آفت جوانه خوار زیتون (پالپیتا) در استان گلستان.
۴- جمع آوری ژنوتیپ های بومی زیتون وتعیین بهترین زمان برداشت ارقام مختلف آنهادر استان.
اهداف فعالیت های تحقیقاتی ایستگاه ورسن ( زیتون ):
– شناسایی وتولیدارقام پر محصول تجاری با خصوصیات مطلوب در شرایط آب و هوایی منطقه.
–  دستیابی به پایه های مقاوم به تنش های محیطی و انتخاب ارقام گرده زا (پولینایزر های) مناسب .
– کاربرد تکنیکهای جدید و پیشرفته اصلاح نباتات با استفاده از مواد موتاسیون زا و مهندسی ژنتیک در ایجاد ارقام  جدید با خواص مطلوب .
– کاهش ضایعات قبل و پس از برداشت به منظور افزایش محصول بارعایت مسائل زیست محیطی .
–  مطالعه سیستم های مختلف باغداری و اثرات آن بر روی شاخص های رشد، عملکرد و کیفیت محصول و همچنین تولید نهال های عاری از ویروس و مقاوم به منظور ایجاد باغات مادری.