ایستگاه تحقیقات شوری آق قلا

معرفی ایستگاه:
این ایستگاه درسال ۱۳۸۱  با فعالیت در طرحهای غلات ، دانه روغنی ، ذرت علوفه ای و گیاهان دارویی شروع بکار کرد.


وسعت و موقعیت ایستگاه:
ایستگاه تحقیقاتی شوری به وسعت ۴۳ هکتار در کیلومتر   ۲۲   گرگان – انبارالوم قرار گرفته است . ارتفاع ایستگاه از سطح دریا ۵-۰ متر می باشد.
موقعیت جغرافیایی ایستگاه به قرار زیر است:
ضلع شمالی:
شرقاً: ۳۷ درجه و ۳ دقیقه و ۵۲ ثانیه شمالی و ۵۴ درجه و ۲۸ دقیقه و ۴۰ ثانیه شرقی ، غرباً: ۳۷ درجه و ۳ دقیقه و ۴۲ ثانیه شمالی و ۵۴ درجه و ۲۸ دقیقه و ۲۸ ثانیه شرقی
ضلع جنوب :
شرقاً: ۳۷ درجه و ۳ دقیقه و ۲۵ ثانیه شمالی و ۵۴ درجه و ۲۹ دقیقه و ۷ ثانیه شرقی ،غرباً: ۳۷ درجه و ۳ دقیقه و ۱۸ ثانیه شمالی و ۵۴ درجه و ۲۸ دقیقه و ۴۷ ثانیه شرقی


مهمترین عناوین پروژه های انجام شده:
۱. ارزیا بی عملکرد ژنو تیپ های متحمل به شوری گندم در شرایط زارعین
۲. ارزیابی لاین های موتانت متحمل به شوری کلزا
۳. ارزیابی ژنوتیپ های جو متحمل به شوری
۴. ارزیابی ژنوتیپ های سویا در شرایط شور
۵.  بررسی سازگاری گیا هان شور زیست با استفاده از آب دریای خزر
۶. مقایسه لاین های جدید جو متحمل به شوری در آزمایشات تحقیقی تطبیقی

shori1

shori2