ایستگاه تحقیقات اینچه برون

ایستگاه تحقیقات اینچه برون

ایستگاه اینچه برون به مساحت حدود۵۰ هکتار در موقعیت ۵۴ درجه ۲۹ دقیقه طول شرقی و ۳۷ درجه ۱۴ دقیقه عرض شمالی و در ۴۵ کیلومتری شمال شهرستان گرگان به طرف اینچه برون و  هم سطح با دریا قرارگرفته است واز سال ۱۳۷۱ محل اجرای طرحهای تحقیقاتی محققین و پژوهشگران مرکز تحقیقات می باشد و دارای محدوده مذکور حصارکشی و یک گلخانه به مساحت حدود ۱۲۰ متر مربع یک باب ساختمان جهت اسکان نگهبان واستقرارکارشناسان به همراه هانگار و انبار و موتورخانه به مساحت حدود ۴۰۰ متر مربع و یک در محدوده ایستگاه احداث شده است.
اقلیم منطقه با استفاده از روش آمبرژه گرم و خشک و بارندگی متوسط سالیانه ۲۵۰ میلی متر و متوسط درجه حرارت سالیانه ۸/۱۷ درجه سانتیگراد می باشد. و از نظر تقسیم بندی اقلیمی به روش آمبرژه با توجه به حداکثر و حداقل درجه حرارت و متوسط بارندگی سالیانه و میزان تبخیر و تعرق سالیانه حدود ۵/۱۳۲۴ میلی متر جزء اقلیم نیمه بیابانی محسوب میگردد.
خاک اراضی ایستگاه در واحد فیزیوگرافی اراضی پست Low lands قرارگرفته و بنظر می رسد بطور عمده از مواد آبرفتی رودخانه “گرگان رود” بوجود آمده است. PH خاک حدود ۶/۷  و بافت خاک متوسط تا نسبتاً سنگین و قابلیت نفوذ خاک متوسط با شوری و قلیائیت خیلی زیاد  می باشد و وضعیت زهکشی اراضی در طبقات فوقانی پروفیل خاک بعلت نفوذپذیری و بافت متوسط نسبتاً مناسب می باشد. سطح آب زیر زمینی در طبقات فوقانی نیمرخ خاک در عمق       ۲ – ۲/۱ متری از سطح خاک قرار داشته  و کیفیت آن بسیار شور می باشد.
پوشش گیاهی اراضی منطقه بعنوان مرتع طبیعی با پوشش نباتات شور روی و شورپسند و گراسهای یکساله می باشد.
تیپ غالب مراتع منطقه         Halocnemum Salicornia  می باشد. با توجه به شرایط اقلیمی موجود در ایستگاه ، پروژه و طرح های تحقیقاتی در زمینه گرایشهای تحقیقاتی مرتع، جنگل، گیاه شناسی و گیاهان داروئی ،ارزیابی مراتع استان گلستان ، تعیین میزان علوفه قابل برداشت ازمنطقه، تغییرات فصلی تولید و مصرف گیاهان مرتعی، زمان مناسب ورود و خروج دام ، حد بهره برداری مجاز گونه های مهم مرتعی ، ارزش رجحانی گونه های مرتعی و رفتارچرایی دام و تغییرات وضعیت مرتع به منظور دستیابی به روش مناسب برای تعیین وضعیت و گرایش اکوسیستمهای مرتعی در دست اجرا می باشد.

لذا پژوهشگران ومحققین با اجرای پروژه و طرح  های تحقیقاتی ملی و استانی و مطالعات مورد خود اهداف تحقیقاتی ذیل را مد نظر خود قرارداده اند:
۱-بانک ژن گیاهان و حفظ ذخائر ژنتیکی و توارثی گیاهان این منطقه.
۲-اثرات قرق بر پوشش گیاهی منطقه و تغییرات آن در شرایط چرا و بدون چرا.
۳-مطالعات تغییرات کیفی و کمی آب در مناطق شور و قلیا.
۴- مطالعات متوالی خاک وتغییرات کیفی آن.
۵-مطالعات گیاه شناسی و خاک منطقه.
۶-مطالعات سیرتوالی وتواتر پوشش گیاهی.