ایستگاه تحقیقات مراوه تپه

ایستگاه مرا وه تپه در فاصله ۲۶۰ کیلومتری شمال شرقی شهرستان گرگان و در کیلومتر ۸۰ محور کلاله به مرا وه تپه و در مجاورت روستای چناران واقع شده است . مساحت کل ایستگاه ۱۰ هکتارکه در سال ۱۳۷۰ در دشت دامنه ای اراضی لسی جنوب مراوه تپه ودر همان سال توسط مرکز حصارکشی و  بنای ساخته شده در ایستگاه در حال حاضر حدود ۳۰۰ متر مربع شامل اطاق نگهبانی، مهمانسرا ، انبار و هانگار می باشد.
ایستگاه مراوه تپه در موقعیت ۵۱  و  ۳۷ عرض شمالی و ۴۷  و  ۵۵  طول شرقی در ارتفاع ۴۳۰ متراز سطح دریا قرار گرفته است.اقلیم منطقه با استفاده از روش آمبرژه نیمه خشک و بارندگی متوسط سالیانه ۳۵۰ میلی متر ومتوسط درجه حرارت سالیانه ۱۸ درجه سانتیگراد وخاک منطقه لس با بافت سیلتی لوم و اسیدیته حدود ۴/۷ می باشد.
با توجه به شرایط اقلیمی موجود در ایستگاه محل اجرا طرح تحقیقاتی درزمینه گرایشهای تحقیقاتی منابع طبیعی و آبخیزداری منجمله ارزیابی مراتع استان گلستان  تعیین علوفه  مرتعی قابل برداشت در شرایط مختلف سایت چناران و  سایت  پاشایلوق و تغییرات وضعیت مرتع به منظور دستیابی به روش مناسب برای تعیین وضعیت و گرایش اکوسیستمهای مرتعی در دست اجرا می باشد.
اهداف تحقیقاتی پژوهشگران ومحققین مجریان پروژه و طرح  های تحقیقاتی ملی و استانی در ایستگاه مراوه تپه :
۱-مطالعات گیاه شناسی و خاک منطقه.
۲-مطالعات سیر توالی و تواتر پوشش گیاهی.
۳-بانک ژن گیاهان و حفظ ذخائر ژنتیکی و توارثی گیاهان این منطقه.
۴-اثرات قرق بر پوشش گیاهی منطقه و تغییرات آن در شرایط چرا و بدون چرا.
۵-مطالعات متوالی خاک و تغییرات کیفیت خاک.
۶-مطالعات تغییرات کیفی و کمی آب در مناطق شور و قلیا.
لذا تا کنون بیش از ۲۰ طرح تحقیقاتی در زمینه ها  و موضوعات مختلف جنگل، مرتع ، و حفاظت خاک  وآبخیزداری به مرحله اجرا در آمده و گزارشات نهائی آنها ، ارایه و ثبت شده است.