بازدید از طرح خشکه کاری برنج و برگزاری کارگاه آموزشی به همت محقق بخش تحقیقات خاک و آب مرکز تحقیقات و آموزش گلستان

به همت مهندس مریم سبطی پژوهشگر بخش تحقیقات خاک و آب مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان گلستان، بررسی روند و فرایند طرح انجام شد و در کارگاه آموزشی خشکه کاری برنج، آخرین برونداد و دستاودهای تحقیقاتی این حوزه را برای حاضران ارایه نمود.


به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی گلستان، دکتر محمدرضا پهلوان راد رییس بخش تحقیقات خاک و آب در این خصوص گفت: در این برنامه مهندس مریم سبطی پژوهشگر این بخش در کارگاه آموزشی حضور یافت و در خصوص ارائه تغذیه کودی مناسب جهت خشکه کاری برنج، آخرین دستاوردهای این حوزه را ارایه کرد.

مهندس سبطی با بیان اینکه برنج در حالت خشکه کاری در مقایسه با حالت غرقاب توصیه کودی متفاوتی دارد گفت: به جهت غرقاب نبودن مزرعه، لزوم گرفتن آزمون خاک و توصیه کودی برمبنای آن بیش از پیش حائز اهمیت است و نکته مهم در توصیه کودی جهت خشکه کاری برنج تغذیه و توصیه کودی به موقع در هر مرحله از دوره نمو گیاه بر اساس نیاز هر مرحله میباشد به عنوان مثال عنصر نیتروژن از عناصری است که در تمام دوره رشد گیاه به آن نیاز دارد در نتیجه تقسیط به موقع آن در هر دوره رشد گیاه بر اساس نیاز هر مرحله امری ضروریست.

محقق بخش تحقیقات خاک و آب همچنین در بخش دیگری از سخنان خود گفت: سایر عناصر نیز بسته به نیاز حداکثری گیاه در موقع لزوم بایستی در اختیار گیاه قرار گیرد، به این نوع تغذیه که بر اساس نیاز گیاه در هر مرحله نموی برای گیاه کود مورد نظر توصیه میشود، تغذیه قاشقی گفته می شود.

پاسخ دهید