برگزاری جلسه شورای پژوهشی مرکز تحقیقات و آموزش گلستان با موضوع طرح یاوران تولید

جلسه شورای پژوهشی مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی گلستان با موضوع طرح یاوران تولیددر دفتر معاونت پژوهش،فناوری و انتقال یافته ها برگزار شد.


به گزارش روابط عمومی و روابط بین الملل مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی گلستان، در این برنامه که با حضور دکتر علیرضا کیانی معاون پژوهش، فناوری و انتقال­ یافته و روسای بخش های تحقیقاتی انجام شد ابتدا دکتر کیانی ضمن خوش آمد، در خصوص طرح یاوران تولید اشاره ای به اهمیت موضوع و تاکیدات وزیر جهاد کشاورزی، رییس سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، معاون آموزش و ترویج سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی و تشکیل جلسات متعدد با سازمان جهادکشاورزی استان داشتند و بیان نمود با توجه به دستورالعمل ابلاغی از سوی دکتر بازرگان رییس سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی مبنی بر تشکیل کارگروه استانی برای هدایت و راهبری طرح یاوران تولید، به محققان توصیه شده است که با هماهنگی واحدهای اجرایی و مروجان حضور هدفمند و برنامه ریزی شده در عرصه های تولیدی داشته و به رفع چالش و موانع تولید بپردازند. در این برنامه ها محققان می بایستی با ارائه گزارش های ماهانه (کاربرگ شماره ۱) تا حصول نتیجه نهایی از اثر بخشی توصیه های فنی بصورت جمع بندی شده(کاربرگ شماره ۲) را در قالب طرح یاوران تولید تهیه و تدوین نمایند.

در همین راستا مقرر شد گزارشات و بازدیدهای  انجام شده در قالب کاربرگ بصورت ادواری به معاونت آموزش و ترویج سازمان تحقیقات ارائه گردد. این گزارشات پس از تصمیم گیری در کارگروه استانی می توانند با ابلاغ رییس سازمان به عنوان دستورالعمل به واحدهای تحت امر ابلاغ شوند.

در ادامه همکاران و مدیران حاضر، موضوع جلسه و موارد طرح شده را مورد بحث و تبادل نظر قرار دادند و در انتها با تصویب مصوبات مربوطه، جلسه خاتمه یافت.

پاسخ دهید