اخبار مناقصات و مزایدات مرکز

آگهی مزایده اجاره زمین

آگهی مزایده اجاره زمین

مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان گلستان در نظر دارد مساحت ۲۰ هکتار از اراضی دیم خود واقع در واحد آموزش شهید روحانی فرد کردکوی را از طریق مزایده به مدت ۱۰ سال به اجاره واگذار نماید. لذا متقاضیان جهت شرکت در مزایده و مشاهده اسناد و شرایط و قرارداد و بارگذاری تقاضای خود با بهره گیری از سامانه تدارکات الکترونیک دولت www.setadiran.ir اطلاعات مندرج را وارد و جهت بازدید از مکان موصوف به مدت ۱۰ روز  از ساعت ۸  لغایت ۱۵ از تاریخ ۹۹/۴/۲۵ به آدرس استان گلستان – گرگان- کیلومتر ۲۷ جاده کردکوی روبروی روستای النگ واحد آموزش شهید روحانی فرد کردکوی مراجعه و یا با شماره تلفن های ۹-۸-۰۱۷۳۴۳۲۳۸۲۷ و همراه ۰۹۱۱۳۷۱۶۴۸۹ آقای باقری تماس حاصل نمایند.