بازدید کمیته فنی بخش تحقیقات زراعی و باغی مرکز تحقیقات و آموزش گلستان از مزارع و طرح های کنجد ایستگاه گرگان

اعضای کمیته فنی بخش تحقیقات زراعی و باغی مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان گلستان در روز ۱۹ شهریور ماه ۹۹ از مزارع و طرح های کنجد ایستگاه گرگان بازدید کردند.


به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی گلستان، نظارت مستمر، اشراف فنی کامل بر اجرای پروژه ها و طرح های تحقیقاتی و حسن اجرای آنها در دستیابی به داده های دقیق از جمله اهداف کمیته فنی بخش محسوب می شود به همین منظور اعضای محترم کمیته فنی بخش از طرح ها و پروژه های در دست اجرای محصول کنجد در ایستگاه گرگان بازدید و پیرامون مسائل مختلف این محصول با مجریان طرح بحث و تبادل نظر کردند.
بررسی مسائل و مشکلات طرح و دریافت نقطه نظرات فنی و کارشناسی صاحب نظران و صدور رهنمودهای لازم در جهت هر چه بهتر اجرائی شدن طرح ها، ما را در دستیابی به اهداف و دستاوردهای مان کمک خواهد کرد. در این بازدید از ژنوتیپ های مختلف کنجد و واکنش آنها در شرایط آب و هوائی امسال، وضعیت خلوص لاین ها، وضعیت آلودگی ژنوتیپ ها به بیماری های مختلف، وضعیت فنوتیپی لاین های در دست بررسی، برنامه های آینده این پروژه مهم برای استان و منطقه و پیش بینی آینده این محصول، مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

پاسخ دهید