تهیه گزارش خبری تلویزیونی با حضور معاون پژوهشی مرکز تحقیقات و آموزش گلستان

به همت دکتر علیرضا کیانی استاد پژوهش و معاون پژوهشی، فناوری و انتقال یافته های مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان گلستان، گزارش خبری از دستاوردهای مرکز در حوزه آب انجام شد.


به گزارش روابط عمومی مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی، دکتر علیرضا کیانی محقق آبیاری و عضو هیات علمی بخش تحقیقات فنی و مهندسی این مرکز، در برنامه خبری تلویزیونی در محل ایستگاه ئتحقیقات کشاورزی عراقی محله گرگان شرکت نمود و در خصوص آخرین دستاوردهای پژوهشی آبیاری در کاشت برنج به روش مستقیم (خشکه کاری)، با بهره برداران و تولید کنندگان بخش کشاورزی گفتگو کرد.

پاسخ دهید