برگزاری جلسه برنامه ریزی دانه های روغنی با حضور مشاور وزیر و مجری طرح دانه های روغنی کشور در مرکز تحقیقات و آموزش گلستان

جلسه برنامه ریزی دانه های روغنی با حضور مهندس مهاجر مشاور وزیر و مجری طرح دانه های روغنی کشور، دکتر فرجی رییس مرکز و گروهی از مدیران سازمان جهاد کشاورزی استان در محل دفتر ریاست مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان گلستان در تاریخ ۲۷ آبان ۱۳۹۹ برگزار شد.


به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی گلستان، در این برنامه موضوعات مختلف دانه های روغنی و کیفیت و میزان برداشت آن در سال زراعی جاری گفتگو شد و پیرامون برنامه کشت و خرید بذر مرغوب نیز سیاست ها و برنامه های وزارت و روند پیگیری و اجرای آن اعلام شد.

پاسخ دهید