کاشت پروژه سازگاری ارقام و لاین های جدید سیب زمینی در ایستگاه تحقیقات کشاورزی عراقی محله گرگان

کاشت پروژه سازگاری ارقام و لاین های جدید سیب زمینی در ایستگاه تحقیقات کشاورزی عراقی محله گرگان وابسته به مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان گلستان انجام شد.


به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی گلستان، دکتر محمد تقی فیض بخش رییس ایستگاه تحقیقات کشاورزی عراقی محله (گرگان) در این خصوص گفت: در این پروزه سه لاین جدید داخلی حاصل برنامه های به نژادی بخش تحقیقات سبزی و صیفی کشور و ارقام کلومبا، اوتاوا، جلی و سیلوانا به همراه شاهد سانته جهت انتخاب لاین و رقم مناسب استان گلستان در این ایستگاه کشت شدند.

پاسخ دهید