حضور محققان معین مرکز تحقیقات و آموزش گلستان در جلسه هم اندیشی و کمیته فنی مرکز خدمات مزرعه کتول

محققان معین مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی گلستان فعال در حوزه شهرستان علی آباد در جلسه هم اندیشی و کمیته فنی مرکز خدمات مزرعه کتول حضور یافته و توصیه های قنی را ارایه نمودند.


به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی گلستان، در این برنامه تیم محققان معین: دکتر محمدعلی دهقان، دکتر پورغفور و مهندس سبطی با شرکت در جلسه فنی مرکز خدمات مزرعه کتول با حضور مدیران، مروجان و کارشناسان پهنه و مدیر ترویج شهرستان شرکت کرده و در رابطه با وضعیت محصولات زراعی و باغی منطقه، سطوح زیر کشت، مشکلات مزارع در این برهه زمانی و مسائلی چون تعداد و عناوین طرح های ترویجی، سایت های الگوئی، طرح PVS، سایت سیمیت، وضعیت دامها، طیور، بیماری های دام و طیور و هشدارهای بهداشتی، پزشکی و مسائل مختلف منطقه تبادل نظر کردند و برنامه ریزی منظم جهت بازدید تیم ها از سایت های الگوئی و مدیریت فنی و کارشناسی دقیق در این طرح ها را پیشنهاد کردند.

پاسخ دهید