برگزاری کارگاه آموزشی مدیریت تغذیه باغات زیتون به همت محققان بخش تحقیقات خاک و آب مرکز تحقیقات و آموزش گلستان

کارگاه آموزشی ترویجی مدیریت تغذیه زیتون با حضور کارشناسان و باغداران در تاریخ ۹۹/۱۰/۲۰ و در محل باغ زیتون شرکت شهید مطهری شهرستان علی آباد به همت مهندس مریم غزائیان محقق بخش تحقیقات خاک و آب مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان گلستان برگزار شد.


در این کارگاه که به برنامه ریزی مدیریت باغبانی سازمان جهاد کشاورزی استان برگزار شد مهندس مریم غزائیان محقق تغذیه گیاهی بخش تحقیقات خاک و آب این مرکز ضمن توجه بهره برداران به اهمیت حاصلخیزی خاک و اجرای اصول مدیریت تغذیه در بهبود عملکرد کمی و کیفی باغات، به طور اختصاصی مطالبی را در مورد آشنایی با تقویم کودی باغات زیتون و نیز منابع مختلف کودی که باغداران می توانند به روش های متفاوت طی مراحل رشدی استفاده کنند، بیان کردند که در ادامه به پرسش های مطرح شده توسط کارشناسان و باغداران پاسخ داده شد و در پایان بازدیدی از نهالستان زیتون شرکت شهید مطهری، صورت گرفت که توصیه های فنی تغذیه ای به کارشناسان مربوطه ارائه شد.

پاسخ دهید