برگزاری دوره آموزشی “ تنش خشکی” در مرکز تحقیقات و آموزش گلستان

دوره ی آموزشی وبیناری کارکنان این مرکز با عنوان: “ تنش خشکی ”با حضور کارشناسان و همکاران بخش های مرتبط  ۲۷ دی ماه ۱۳۹۹در واحد آموزش شهید حاجی کریمی گرگان وابسته به مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان گلستان برگزار شد و همکاران استان به صورت آنلاین از دوره بهره مند شدند.


به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی گلستان، در این برنامه دکتر فاطمه شیخ، عضو هیات علمی بخش تحقیقات زراعی و باغی با اشاره به سرفصل های دوره، به تشریح مباحث مرتبط پرداخت و در ادامه در ارتباطی دو سویه موضوعات جلسه مورد بحث و گفتگو قرار گرفت.

خشکسالی مهمترین تهدید برای امنیت غذایی جهان است. کشور ما نیز جزو مناطق خشک و نیمه خشک دنیا می باشد. از آنجا که میزان تأمین آب در جهان محدود است، تقاضای غذایی در آینده برای افزایش سریع فشارهای جمعیت احتمالاً باعث تشدید اثرات خشکسالی می شود. شناخت اثرات تنش، مکانیسم‌های مقاومت به خشکی، شاخص‌های مقاومت به خشکی و نحوه اندازه‌گیری شرح داده شد.

در بخش دوم:

توضیحاتی در مورد مدیریت مزرعه (تاریخ کاشت، تراکم، کنترل علف های هرز)، به نژادی (معرفی ارقام مقاوم به خشکی)، افزایش راندمان آبیاری، روش‌های جدید کشت، توسعه گیاهان جدید، برنامه ریزی تولید نیاز با استفاده از آب سبز به عنوان استراتژی‌های مدیریت خشکی ارائه شد.

در بخش سوم:

دو نمونه کار پژوهشی در ارتباط با مقاومت به تنش خشکی در باقلا شرح داده شد.

  • اثرات تنش
  • مکانیسم تنش خشکی و راهکارهای سازگاری گیاهان به خشکی
  • استراتژی‌های مدیریت خشکی
  • شاخص های مقاومت به خشکی

و در پایان هر بخش به سوالات مطرح شده از سوی کاربران پاسخ داده شد.

پاسخ دهید