انتصاب رئیس مرکز تحقیقات و آموزش گلستان به عنوان مجری طرح کلان «ارتقاء کمی و کیفی و بهره وری تولید دانه های روغنی»

دکتر ابوالفضل فرجی رئیس مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان گلستان به عنوان مجری طرح کلان «ارتقاء کمی و کیفی و بهره وری تولید دانه های روغنی» منصوب شد.


به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی گلستان، طی نامه رسمی از سوی دکتر ارژنگ جوادی معاون پژوهش وفناوری و رئیس کمیسیون هماهنگی تحقیقات سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، دکتر ابوالفضل فرجی به عنوان مجری طرح کلان «ارتقاء کمی و کیفی و بهره وری تولید دانه های روغنی» منصوب شد. متن این نامه به شرح زیر می باشد:

جناب آقای دکتر ابوالفضل فرجی

 رئیس محترم مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان گلستان

 موضوع: ابلاغ انتصاب مجری طرح کلان

 با سلام و احترام؛ در راسـتای اجرای رویکرد سازمـان مبنی بر انسـجام بخشـی به فعـالیت های تحقیقاتی در قالب طرح های کلان و با هـدف بررســی همه جـانبه مسـائـل و چـالش هـای جـاری و پیشروی بخش و ارائه راهکارهـای قابـل اجرا، با عنایت به سـوابـق علمی و تجربیـات ارزشـــمنـد و تصــویب کمیســیـون همـاهنگی تحقیقـات در جلســه تـاریـخ ۲۰/۰۲/۱۴۰۰، بدینوسیله جنابعالی به عنوان مجری طرح کلان «ارتقاء کمی و کیفی و بهره وری تولید دانه های روغنی» منصوب میشوید. انتظار است ضمن اجرای کامل ماده ۱۴ دستورالعمل ابلاغی و هماهنگی کامل با مدیر برنامه راهبردی «امنیت غذایی» حـداکثر مشــارکت موســسات/ پژوهشــگاه/ پژوهشــکدههای تحقیقاتی را با نگاه جامع تحقیقات، آموزش و ترویج فراهم آوریـد. مضافا بهره مندی حداکثری از ظرفیت صاحبنظران و ذینفعان در فرآیند تبیین مسائل و تعیین اولویت هـا برای ارائه طرح ها و پروژه های ذیل طرح کلان، جمع بندی بروندادها و همچنین توســعه و ترویج یافته های تحقیقاتی مورد درخواست می باشد.

لازم بـه ذکر اسـت بنـا بـه مـاده ۱۴ دسـتورالعمل ابلاغی، بررســی پروژه هـای در دست اجرای جـاری، جمع بنـدی برونـدادهـای پروژه هـای خاتمه یافته و تاییـد اولویت پروژه های پیشــنهادی آتی ذیل طرح کلان از وظـایف مهم جنابعالی می باشد.

توفیق جنابعالی در انجام موفق مسئولیت محوله را از ایزد منان مسئلت دارم.

پاسخ دهید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.فیلد های ستاره دار را پر کنید. *

*

معادله‌ی امنیتی * Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.