خدمات

انتشار دانش فنی حوزه تحقیقات کشاورزی، علوم دامی و منابع طبیعی - ۱۳۰۸۲۸۲۱۰۰۰

انتشار دانش فنی حوزه تحقیقات کشاورزی، علوم دامی و منابع طبیعی - ۱۳۰۸۲۸۲۱۰۰۰

عنوان زیر خدمت لینک مربوطه لینک خدمات دولت شناسه زیر خدمت
  ارائه مشاوره تخصصی حوزه کشاورزی و منابع طبیعی  (فایل پیوست) www.gserviceportal.aro.gov.ir ۱۳۰۲۲۸۲۱۱۰۸
 پذیرش مقالات در نشریات سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی  (فایل پیوست) www.journals.areeo.ac.ir www.gserviceportal.aro.gov.ir ۱۳۰۸۲۸۲۱۱۰۰
 ارائه تائیدیه و ممیزی علمی نشریات و رسانه‏ های آموزشی و ترویجی حوزه کشاورزی و منابع طبیعی  (فایل پیوست) www.press.areeo.ac.ir www.gserviceportal.aro.gov.ir ۱۳۰۸۲۸۲۱۱۰۲
 ارائه نقشه ها و اطلس های بخش کشاورزی و منابع طبیعی  (فایل پیوست) www.atlas.scwmri.ac.ir www.gserviceportal.aro.gov.ir ۱۳۰۸۲۸۲۱۱۰۳
 ارائه آمار و اطلاعات حوزه تحقیقات، آموزش  و ترویج کشاورزی  (فایل پیوست) www.namatat.areeo.ac.ir www.gserviceportal.aro.gov.ir ۱۳۰۸۲۸۲۱۱۰۵

ارائه خدمات آزمایشگاهی تخصصی حوزه کشاورزی و منابع طبیعی - ۱۳۰۲۲۸۲۲۰۰۰

ارائه خدمات آزمایشگاهی تخصصی حوزه کشاورزی و منابع طبیعی - ۱۳۰۲۲۸۲۲۰۰۰

عنوان زیر خدمت لینک مربوطه لینک خدمات دولت شناسه زیر خدمت
  ارائه خدمات آزمایشگاهی تخصصی حوزه کشاورزی و منابع طبیعی  (فایل پیوست) www.gserviceportal.aro.gov.ir ۱۳۰۲۲۸۲۲۰۰۰

ارائه خدمات پژوهشی، فنی و مشاوره ‏ای کشاورزی، علوم دامی و منابع طبیعی - ۱۳۰۲۲۸۲۳۰۰۰

ارائه خدمات پژوهشی، فنی و مشاوره ‏ای کشاورزی، علوم دامی و منابع طبیعی - ۱۳۰۲۲۸۲۳۰۰۰

عنوان زیر خدمت لینک مربوطه لینک خدمات دولت شناسه زیر خدمت
  ارائه خدمات کارورزی و کارآموزی دانشجویان در بخش کشاورزی و منابع طبیعی  (فایل پیوست) www.karamouz.irost.ir www.gserviceportal.aro.gov.ir ۱۳۰۲۲۸۲۳۱۰۳
  ارائه خدمات پژوهشی بنیادی و کاربردی در حوزه  کشاورزی و منابع طبیعی  (فایل پیوست) www.impact.areeo.ac.ir www.gserviceportal.aro.gov.ir ۱۳۰۲۲۸۲۳۱۰۴

اجرای تحقیقات کاربردی کشاورزی، علوم دامی و منابع طبیعی - ۱۳۰۸۲۸۲۴۰۰۰

اجرای تحقیقات کاربردی کشاورزی، علوم دامی و منابع طبیعی - ۱۳۰۸۲۸۲۴۰۰۰

عنوان زیر خدمت لینک مربوطه لینک خدمات دولت شناسه زیر خدمت
 ارائه خدمات بازدید از مراکز  تحقیقاتی، آموزشی و ترویجی  (فایل پیوست) www.bazdid.rifr-ac.ir www.gserviceportal.aro.gov.ir ۱۳۰۲۲۸۲۴۱۳۳
  ثبت ارقام گیاهی تجاری  (فایل پیوست) www.pvns.areeo.ac.ir www.gserviceportal.aro.gov.ir ۱۳۰۸۲۸۲۴۱۰۱
 ارائه خدمات مرتبط با منابع و ذخایر ژنتیکی  (فایل پیوست) www.gserviceportal.aro.gov.ir ۱۳۰۸۲۸۲۴۱۰۶

ارائه خدمات آموزشی و ترویجی حوزه کشاورزی، علوم دامی و منابع طبیعی - ۱۳۰۲۲۸۲۵۰۰۰

ارائه خدمات آموزشی و ترویجی حوزه کشاورزی، علوم دامی و منابع طبیعی - ۱۳۰۲۲۸۲۵۰۰۰

عنوان زیر خدمت لینک مربوطه لینک خدمات دولت شناسه زیر خدمت
 ارائه خدمات آموزشی و ترویجی بخش کشاورزی و منابع طبیعی  (فایل پیوست) www.agrilib.areeo.ac.ir www.gserviceportal.aro.gov.ir ۱۳۰۲۲۸۲۵۱۰۰
 ارائه خدمات و محصولات فناورانه  بخش کشاورزی و منابع طبیعی  (فایل پیوست) www.agritech.areeo.ac.ir  www.gserviceportal.aro.gov.ir ۱۳۰۲۲۸۲۵۱۰۱
 صدور گواهینامه مهارت حرفه‏ ای کشاورزی  (فایل پیوست) www.sajamat.iate.ir   www.gserviceportal.aro.gov.ir ۱۳۰۲۲۸۲۵۱۱۸
 معرفی برگزیدگان بخش کشاورزی و منابع طبیعی  (فایل پیوست) www.gserviceportal.aro.gov.ir ۱۳۰۲۲۸۲۵۱۲۵
 برگزاری رویدادهای علمی ملی و بین المللی در حوزه های تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی و منابع طبیعی  (فایل پیوست) www.conference.areeo.ac.ir www.gserviceportal.aro.gov.ir ۱۳۰۸۲۸۲۵۱۰۴

پاسخ به استعلام‎‌ های حوزه تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی - ۱۳۰۲۲۸۲۷۰۰۰

پاسخ به استعلام‎‌ های حوزه تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی - ۱۳۰۲۲۸۲۷۰۰۰

عنوان زیر خدمت لینک مربوطه لینک خدمات دولت شناسه زیر خدمت
 پاسخ به استعلام‎‌ های حوزه تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی  (فایل پیوست) www.gserviceportal.aro.gov.ir ۱۳۰۲۲۸۲۷۰۰۰

صدور مجوزهای حوزه تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی و منابع طبیعی - ۱۳۰۲۲۸۲۹۰۰۰

صدور مجوزهای حوزه تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی و منابع طبیعی - ۱۳۰۲۲۸۲۹۰۰۰

عنوان زیر خدمت لینک مربوطه لینک خدمات دولت شناسه زیر خدمت
 صدور گواهی تست صحت انساب دام ،طیور ، زنبور عسل  (فایل پیوست) www.g4b.ir www.gserviceportal.aro.gov.ir ۱۳۰۲۲۸۲۹۱۱۵
 صدور مجوز آزمایشگاه مجاز در حوزه ژنتیک دام  (فایل پیوست) www.g4b.ir www.gserviceportal.aro.gov.ir ۱۳۰۲۲۸۲۹۱۱۶
 صدور گواهی ثبت ماده کودی برای اشخاص حقیقی و حقوقی  (فایل پیوست) www.g4b.ir www.gserviceportal.aro.gov.ir ۱۳۰۲۲۸۲۹۱۰۷
 صدور گواهی تائیدیه عملکرد مزرعه ای ماشین ها، ادوات کشاورزی و تجهیزات ابیاری  (فایل پیوست) www.g4b.ir www.gserviceportal.aro.gov.ir ۱۳۰۲۲۸۲۹۱۱۷
 صدور مجوز تولید بذر برای اشخاص حقیقی و حقوقی  (فایل پیوست) www.g4b.ir www.gserviceportal.aro.gov.ir ۱۳۰۲۲۸۲۹۱۱۸
 صدور گواهی تست صحت انساب ماهیان خاویاری  (فایل پیوست) www.g4b.ir www.gserviceportal.aro.gov.ir ۱۳۰۲۲۸۲۹۱۰۵
 صدور مجوز انجام آزمون های کیفی بذر  (فایل پیوست) www.g4b.ir www.gserviceportal.aro.gov.ir ۱۳۰۲۲۸۲۹۱۱۹
 صدور گواهی کنترل و نظارت بذری و نهالستان ها  (فایل پیوست) www.g4b.ir www.gserviceportal.aro.gov.ir ۱۳۰۲۲۸۲۹۱۲۰
 صدور گواهی تولید نهال برای اشخاص حقیقی و حقوقی  (فایل پیوست) www.g4b.ir www.gserviceportal.aro.gov.ir ۱۳۰۲۲۸۲۹۱۲۱
 صدور گواهی تائید محصولات نانویی کشاورزی محور  (فایل پیوست) www.g4b.ir www.gserviceportal.aro.gov.ir ۱۳۰۲۲۸۲۹۱۲۲
 تائید اصالت گواهی آموزشی مهارتی بهره برداران بخش کشاورزی و منابع طبیعی  (فایل پیوست) www.sabak.iate.ir www.gserviceportal.aro.gov.ir ۱۳۰۲۲۸۲۹۱۲۳