خوش آمدید

پژوهشگران و کارکنان بخش

 

نام و نام خانوادگی نمایش مشخصات
حسن مختارپور (رییس بخش) نمایش
ابوالفضل فرجی نمایش
حبیب اله سوقی نمایش
محمدعلی دهقان نمایش
شعبان کیا نمایش
جبار آلت جعفربای نمایش
حسینعلی فلاحی نمایش
ابراهیم هزارجریبی نمایش
محسن باقری نمایش
عرازمحمد نورای راد دوجی نمایش
فرامرز سیدی نمایش
فاطمه شیخ نمایش
علی رضا صابری نمایش
سید افشین مساوات نمایش
سامیه رئیسی نمایش
محمد برزعلی نمایش
محمد نعمتی نمایش
محمد تقی فیض بخش نمایش
مینا غزایی یان نمایش
حسین فریدونی نمایش
حسن قوجق نمایش
رحمت اله محمدی گنبد نمایش
ولی ارازی نمایش
معصومه خیرگو نمایش