خوش آمدید

پژوهشگران و کارکنان بخش

 

نام و نام خانوادگی نمایش مشخصات
رضا کمالی (رییس بخش) نمایش
مختار مهاجر نمایش
عبداله سمیعی نمایش
محمد پاسندی نمایش
عبداله کاویان نمایش
محمدحسین اخوت نمایش
قدرت اله شاهی نمایش
قربان محمد آنه قرجه نمایش
محمد اعتراف نمایش
حسین زهتاب نمایش
افشین رحیمی نمایش
علیرضا برسلانی نمایش
علی جعفرپور واوسری نمایش
منصور سبحانی نمایش
محمد تقی محمد زمانی نمایش