خوش آمدید

پژوهشگران و کارکنان بخش

 

نام و نام خانوادگی نمایش مشخصات
رضا کمالی (رییس بخش) نمایش
مختار مهاجر نمایش
کاظم یوسفی نمایش
کریم نوبری نمایش
عبداله سمیعی نمایش
عبداله کاویان نمایش
قدرت اله شاهی نمایش
قربان محمد آنه قرجه نمایش
محمد اعتراف نمایش
افشین رحیمی نمایش
علیرضا برسلانی نمایش
علی جعفرپور واوسری نمایش
محمد تقی محمد زمانی نمایش