بخش تحقیقات گیاه پزشکی

معرفی بخش

شناخت آفات، بیماری ها و علف های هرز، تعیین پراکنش، آگاهی از چرخه زندگی و بیواکولوژی آنها و در نهایت مشخص نمودن روش های موثر مبارزه در پیشبرد اهداف و برنامه ریزی های کشاورزی از اهمیت زیادی برخوردار می باشد. لذا توجه به اهمیت موضوع و شرایط آب و هوایی منطقه بخش تحقیقات گیاهپزشکی در سال ۱۳۴۳ تحت عنوان “آزمایشگاه بررسی آفات و بیماریهای گیاهی” فعالیت خود را آغاز نمود و امروزه با همکاری و هماهنگی مراکز گیاهپزشکی ملی و بین المللی در چهار واحد اصلی آفات، بیماری ها، علف های هرز و مبارزه بیولوژیک با پیگیری اهداف ذیل، انجام وظیفه می نماید:
– شناسایی آفات و بیماری های مهم گیاهان زراعی، باغی و میزبان های علف هرز آن در سیستمهای زراعی مختلف.
– تشکیل کلکسیون و مجموعه ایی از آفات، بیماری ها و علف های هرز استان (هرباریوم).
– بررسی بیولوژی و بیواکولوژی آفات، بیماری ها و علف های هرز گیاهان.
– جمع آوری و شناسایی دشمنان طبیعی آفات، بیماری ها و علف های هرز قابل کاربردی در مبارزه بیولوژیک.
– پیش آگاهی مربوط به آفات و بیماری های محصولات زراعی به منظور کنترل و مبارزه به موقع با آنها.
– بررسی، برنامه ریزی و تعیین کارائی طرق مختلف مبارزه با آفات، بیماری ها و علف های هرز  و …  .
– بررسی سموم شیمیایی یا بیولوژیک جدید به منظور جایگزینی سموم کم خطر و موثر در سیستم مبارزه تلفیقی با عوامل یاد شده و جلوگیری از مساله مقاومت آفات به سموم شیمیایی.
– بررسی ترکیبات طبیعی به منظور جایگزینی آنها و حذف سموم شیمیایی.
– همکاری در آزادسازی ارقام جدید و مقاوم به آفات، بیماری ها و علف های هرز.
– پیگیری در حل مشکلات و مسایل گیاهپزشکی همکاران تحقیقاتی و بخش های اجرایی.
– ارایه خدمات علمی- آموزشی به سازمان نظام مهندسی، بخشهای اجرایی، درمانگاه های گیاهپزشکی و کشاورزان پیشرو و بهره بردار.
هم اکنون این بخش جهت انجام طرح های تحقیقاتی خود علاوه بر مجهز بودن به دو آزمایشگاه تشخیص بیماری های ناشی از عوامل قارچی، نماتدها و باکتریهای بیماریزای گیاهی، آزمایشگاه آفات جهت نگهداری کلکسیون آفات و کلیدهای تشخیصی و بررسی زیست شناسی آنها، دارای هرباریوم علف های هرز محتوی نمونه های گیاهی، انسکتاریوم پرورش حشرات مفید جمعا” به مساحت تقریبی ۱۰۵۰ متر مربع و یک گلخانه به مساحت ۵۴۰ متر مربع، مجهز به دو دستگاه اتاقک رشد (فیتوسل) می باشد.

از مهمترین دستاوردهای تحقیقاتی بخش می توان به موارد ذیل اشاره داشت:
– شناسائی مجموعا” ۴۰ گونه تریپس بر روی گندم، جو و سویا که ۱۴گونه از آنها برای فون ایران جدید می باشند.
– شناسائی ۲ گونه کک نباتی (Phyllotreta corrugata) و (Psylliodes cupera) و ۱ گونه سرخرطومی (Baris  coerulescens) به عنوان آفات خسارتزای مزارع کلزا از استان.
– شناسائی گونه تریپس (Dendrithrips phyillireae) به عنوان عامل خسارتزای باغات و نهالستانهای زیتون.
– انجام آزمایشات ثبت حشره کشهای جدیدچون آوانت، آدمیرال، ناتورالیس، گائوچو و کالیپسو برای استفاده در استان.
– جداسازی قارچ های (Macrophomina phaseolina)، (Sclerotinia sclerotiorum) ،(Sclerotinia minor) ،((Septoria  nodorum ، (Leptosphaeria  maculens) و اولین گزارش بیماری های ناشی از آنها در کشور.
– جدا سازی نماتد ((Ditylencus  destructor عامل بیماری پوسیدگی غده سیب زمینی به عنوان اولین گزارش این بیماری در استان.
–  معرفی عامل جدید خشکیدگی سرشاخه زیتون ( Sphaeropsis sp.) از باغات برای کشور.
– شناسائی و تهیه کلکسیون بیش از ۱۸۰ گونه علفهای هرز مزارع گندم، جو آبی، کلزا و پنبه در استان.
– شناسائی سوسک برگخوار گلرنگ (Cassida palestina)، مگس پارازیت (Drino  atropivora) به عنوان دشمن لارو پروانه (Acherontia atropos) و اولین گزارش این آفت ها در استان.
– شناسائی زنبور پارازیتوئید (Cotesia kazak) و زنبور پارازیتوئید سوسک برگخوار گلرنگ ((Brachymeria به عنوان اولین گزارش ازکشور.
– انجام آزمایشات ثبت قارچ کش ها و  علفکشهای جدید به منظور استفاده در استان.


پژوهشگران و کارکنان بخش

 

معصومه یونس آبادی (رییس بخش)
مدرک تحصیلی : دکترا
مرتبه علمی : استادیار
پست الکترونیک : myounesabadi@yahoo.com
تلفن تماس : ۳۲۱۵۴۸۷۱-۰۱۷
توضیحات :

 

محمدعلی آقاجانی
مدرک تحصیلی : دکتری بیماری شناسی گیاهی
مرتبه علمی : دانشیار
پست الکترونیک : maaghajanina@yahoo.com
تلفن تماس : ۳۲۱۵۴۸۷۱-۰۱۷
توضیحات : تخصص اپیدمیولوژی و مدلسازی بیماریهای گیاهی

 

ناصر باقرانی
مدرک تحصیلی : دکترا زراعت گرایش اکولوژی
مرتبه علمی : استادیار
پست الکترونیک : bagherani@yahoo.com
تلفن تماس : ۳۳۵۴۸۷۱-۰۱۷۱
توضیحات :

 

محمدتقی مبشری
مدرک تحصیلی : فوق لیسانس
مرتبه علمی : محقق
پست الکترونیک : Mehrmob@yahoo.com
تلفن تماس : ۳۲۱۵۴۸۷۱-۰۱۷
توضیحات :

 

عبدالعزیز حقیقی
مدرک تحصیلی : فوق لیسانس
مرتبه علمی : مربی
پست الکترونیک : Azizhaghighi@yahoo.com
تلفن تماس :
توضیحات :

 

سمیرا شاملی
مدرک تحصیلی : بیماری شناسی گیاهی
مرتبه علمی : کارشناس ارشد بیماری شناسی
پست الکترونیک : shameli61@gmail.com
تلفن تماس :
توضیحات :

 

علی کیانپور
مدرک تحصیلی : لیسانس
مرتبه علمی : کارشناس
پست الکترونیک :
تلفن تماس : ۳۲۱۵۴۸۷۱-۰۱۷
توضیحات :

 

لیلا حبیبیان
مدرک تحصیلی : فوق لیسانس شناسایی و مبارزه با علف های هرز
مرتبه علمی : کارشناس
پست الکترونیک : h_leyla9257@yahoo.com
تلفن تماس : ۳۲۱۵۴۸۷۱-۰۱۷
توضیحات :

 

کورش قادری
مدرک تحصیلی : لیسانس
مرتبه علمی : کارشناس
پست الکترونیک : –
تلفن تماس : ۳۲۱۵۴۸۷۱-۰۱۷
توضیحات :

 

اسفندیار قرنجیک
مدرک تحصیلی : لیسانس
مرتبه علمی : کارشناس ارشد
پست الکترونیک : arna.sahra@yahoo.com
تلفن تماس : ۰۹۱۱۷۹۳۴۴۸۹
توضیحات :

 

فاطمه مسیح زاده
مدرک تحصیلی : فوق دیپلم
مرتبه علمی :
پست الکترونیک :
تلفن تماس : ۳۲۱۵۴۸۷۱-۰۱۷
توضیحات :