بخش تحقیقات گیاه پزشکی

معرفی بخش

شناخت آفات، بیماریها و علفهای هرز، تعیین پراکنش ، آگاهی از چرخهی زندگی و بیواکولوژی آنها و در نهایت مشخص نمودن روشهای موثر مبارزه در پیشبرد اهداف و برنامه-ریزی های کشاورزی از اهمیت زیادی برخوردار میباشد.لذا توجه به اهمیت موضوع و شرایط آب وهوایی منطقه بخش تحقیقات گیاهپزشکی در سال ۱۳۴۳ تحت عنوان “آزمایشگاه بررسی آفات و بیماریهای گیاهی” فعالیت خود را آغاز نمود وامروزه  با همکاری و هماهنگی مراکز گیاهپزشکی ملی و  بین المللی در چهار واحد اصلی آفات، بیماریها، علفهای هرز و مبارزهی بیولوژیک با پیگیری اهداف ذیل، انجام وظیفه مینماید:
–  شناسایی آفات و بیماریهای مهم گیاهان زراعی، باغی و میزبانهای علف هرز آن در سیستمهای زراعی مختلف.
– تشکیل کلکسیون و مجموعه ایی از آفات، بیماریها و علفهای هرز استان (هرباریوم).
– بررسی بیولوژی و بیواکولوژی آفات، بیماریها و علفهای هرز گیاهان.
– جمع آوری و شناسایی دشمنان طبیعی آفات، بیماریهاو علفهای هرز قابل کاربردی درمبارزه بیولوژیک.
– پیش آگاهی مربوط به آفات و بیماریهای  محصولات زراعی به منظورکنترل و مبارزه به موقع باآنها.
– بررسی، برنامه ریزی و تعیین کارائی طرق مختلف مبارزه با آفات، بیماریها و علفهای هرز  و …  .
– بررسی سموم شیمیایی یا بیولوژیک جدید به منظور جایگزینی سموم کمخطر و موثر در سیستم مبارزه تلفیقی با عوامل یاد شده و جلوگیری از مساله مقاومت آفات به سموم شیمیایی.
– بررسی ترکیبات طبیعی به منظور جایگزینی آنها و حذف  سموم شیمیایی.
– همکاری در آزادسازی ارقام جدید و مقاوم به آفات، بیماریها و علفهای هرز.
– پیگیری در حل مشکلات و مسایل گیاهپزشکی همکاران تحقیقاتی و بخشهای اجرایی.
– ارایهی خدمات علمی- آموزشی به سازمان نظام مهندسی، بخشهای اجرایی ، درمانگاه های گیاهپزشکی وکشاورزان پیشرو و بهره بردار.
هم اکنون این بخش با فعالیت حدود ۱۰ نفر عضو هیات علمی وکارشناس ارشد و  با پشتیبانی بیش از ۱۱ نفر کارشناس و تکنیسن مجرب، سالانه حدود ۲۰ طرح تحقیقاتی در مورد آفات، بیماریها و علفهای هرز شایع و مهم را به مرحله اجرا در می آورد. لذا جهت انجام طرحهای تحقیقاتی خود علاوه بر مجهز بودن به دو آزمایشگاه تشخیص بیماریهای ناشی از عوامل قارچی، نماتدها و باکتریهای بیماریزای گیاهی، آزمایشگاه آفات جهت نگهداری کلکسیون آفات و کلیدهای تشخیصی و بررسی زیست شناسی آنها، دارای هرباریوم علفهای هرز محتوی نمونه های گیاهی، انسکتاریوم پرورش حشرات مفید جمعا” به مساحت تقریبی ۱۰۵۰ متر مربع و یک گلخانه به مساحت ۵۴۰ متر مربع، مجهز به دو دستگاه اتاقک رشد (فیتوسل) می باشد.

از مهمترین دستاوردهای تحقیقاتی بخش می توان به موارد ذیل اشاره داشت:
– شناسائی مجموعا” ۴۰ گونه تریپس بر روی گندم، جو و سویا که ۱۴گونه از آنها برای فون ایران جدید می باشند.
– شناسائی ۲ گونه کک نباتی (Phyllotreta corrugata) و (Psylliodes cupera) و ۱ گونه سرخرطومی (Baris  coerulescens) به عنوان آفات خسارتزای مزارع کلزا از استان.
– شناسائی گونه تریپس (Dendrithrips phyillireae) به عنوان عامل خسارتزای باغات و نهالستانهای زیتون.
– انجام آزمایشات ثبت حشره کشهای جدیدچون آوانت، آدمیرال، ناتورالیس، گائوچو و کالیپسو برای استفاده در استان.
– جداسازی قارچ های (Macrophomina phaseolina)، (Sclerotinia sclerotiorum) ،(Sclerotinia minor) ، ((Septoria  nodorum ، (Leptosphaeria  maculens) و اولین گزارش بیماری های ناشی از آنها در کشور.
– جدا سازی نماتد ((Ditylencus  destructor عامل بیماری پوسیدگی غده سیب زمینی به عنوان اولین گزارش این بیماری در استان .
–  معرفی عامل جدید خشکیدگی سرشاخه زیتون ( Sphaeropsis sp.) از باغات برای کشور.
– شناسائی و تهیه کلکسیون بیش از ۱۸۰ گونه علفهای هرز مزارع گندم، جو آبی، کلزا و پنبه در استان
– شناسائی سوسک برگخوار گلرنگ (Cassida palestina)، مگس پارازیت (Drino  atropivora) به عنوان دشمن لارو پروانه (Acherontia atropos) و اولین گزارش این آفت ها در استان.
– شناسائی زنبور پارازیتوئید (Cotesia kazak) و زنبور پارازیتوئید سوسک برگخوار گلرنگ ((Brachymeria به عنوان اولین گزارش ازکشور.
– انجام آزمایشات ثبت قارچ کش ها و  علفکشهای جدید به منظور استفاده در استان.


پژوهشگران و کارکنان بخش

 

معصومه یونس آبادی (رییس بخش)
مدرک تحصیلی : دکترا
مرتبه علمی : استادیار
پست الکترونیک : myounesabadi@yahoo.com
تلفن تماس : ۳۲۱۵۴۸۷۱-۰۱۷
دانلود CV
توضیحات :

 

محمدعلی آقاجانی
مدرک تحصیلی : دکتری بیماری شناسی گیاهی
مرتبه علمی : دانشیار
پست الکترونیک : maaghajanina@yahoo.com
تلفن تماس : ۳۲۱۵۴۸۷۱-۰۱۷
دانلود CV
توضیحات : تخصص اپیدمیولوژی و مدلسازی بیماریهای گیاهی

 

ناصر باقرانی
مدرک تحصیلی : دکترا زراعت گرایش اکولوژی
مرتبه علمی : استادیار
پست الکترونیک : bagherani@yahoo.com
تلفن تماس : ۳۳۵۴۸۷۱-۰۱۷۱
دانلود CV
توضیحات :

 

محمدتقی مبشری
مدرک تحصیلی : فوق لیسانس
مرتبه علمی : محقق
پست الکترونیک : Mehrmob@yahoo.com
تلفن تماس : ۳۲۱۵۴۸۷۱-۰۱۷
دانلود CV
توضیحات :

 

عبدالعزیز حقیقی
مدرک تحصیلی : فوق لیسانس
مرتبه علمی : مربی
پست الکترونیک : Azizhaghighi@yahoo.com
تلفن تماس :
دانلود CV
توضیحات :

 

سمیرا شاملی
مدرک تحصیلی : بیماری شناسی گیاهی
مرتبه علمی : کارشناس ارشد بیماری شناسی
پست الکترونیک : shameli61@gmail.com
تلفن تماس :
دانلود CV
توضیحات :

 

علی کیانپور
مدرک تحصیلی : لیسانس
مرتبه علمی : کارشناس
پست الکترونیک :
تلفن تماس : ۳۲۱۵۴۸۷۱-۰۱۷
دانلود CV
توضیحات :

 

لیلا حبیبیان
مدرک تحصیلی : فوق لیسانس شناسایی و مبارزه با علف های هرز
مرتبه علمی : کارشناس
پست الکترونیک : h_leyla9257@yahoo.com
تلفن تماس : ۳۲۱۵۴۸۷۱-۰۱۷
دانلود CV
توضیحات :

 

کورش قادری
مدرک تحصیلی : لیسانس
مرتبه علمی : کارشناس
پست الکترونیک : –
تلفن تماس : ۳۲۱۵۴۸۷۱-۰۱۷
دانلود CV
توضیحات :

 

اسفندیار قرنجیک
مدرک تحصیلی : لیسانس
مرتبه علمی : کارشناس ارشد
پست الکترونیک : arna.sahra@yahoo.com
تلفن تماس : ۰۹۱۱۷۹۳۴۴۸۹
دانلود CV
توضیحات :

 

فاطمه مسیح زاده
مدرک تحصیلی : فوق دیپلم
مرتبه علمی :
پست الکترونیک :
تلفن تماس : ۳۲۱۵۴۸۷۱-۰۱۷
دانلود CV
توضیحات :