بخش تحقیقات گیاه پزشکی

معرفی بخش

شناخت آفات، بیماریها و علفهای هرز، تعیین پراکنش ، آگاهی از چرخهی زندگی و بیواکولوژی آنها و در نهایت مشخص نمودن روشهای موثر مبارزه در پیشبرد اهداف و برنامه-ریزی های کشاورزی از اهمیت زیادی برخوردار میباشد.لذا توجه به اهمیت موضوع و شرایط آب وهوایی منطقه بخش تحقیقات گیاهپزشکی در سال ۱۳۴۳ تحت عنوان “آزمایشگاه بررسی آفات و بیماریهای گیاهی” فعالیت خود را آغاز نمود وامروزه  با همکاری و هماهنگی مراکز گیاهپزشکی ملی و  بین المللی در چهار واحد اصلی آفات، بیماریها، علفهای هرز و مبارزهی بیولوژیک با پیگیری اهداف ذیل، انجام وظیفه مینماید:
–  شناسایی آفات و بیماریهای مهم گیاهان زراعی،باغی و میزبانهای علف هرز آن در سیستمهای زراعی مختلف.
– تشکیل کلکسیون و مجموعه ایی از آفات، بیماریها و علفهای هرز استان (هرباریوم).
– بررسی بیولوژی و بیواکولوژی آفات، بیماریها و علفهای هرز گیاهان.
– جمع آوری و شناسایی دشمنان طبیعی آفات، بیماریهاو علفهای هرز قابل کاربردی درمبارزه بیولوژیک.
– پیش آگاهی مربوط به آفات و بیماریهای  محصولات زراعی به منظورکنترل و مبارزه به موقع باآنها.
– بررسی، برنامه ریزی و تعیین کارائی طرق مختلف مبارزه با آفات، بیماریها و علفهای هرز  و …  .
–   بررسی سموم شیمیایی یا بیولوژیک جدید به منظور جایگزینی سموم کمخطر و موثر در سیستم مبارزه تلفیقی با عوامل یاد شده و جلوگیری از مساله مقاومت آفات به سموم شیمیایی.
– بررسی ترکیبات طبیعی به منظور جایگزینی آنها و حذف  سموم شیمیایی.
– همکاری در آزادسازی ارقام جدید و مقاوم به آفات، بیماریها و علفهای هرز.
– پیگیری در حل مشکلات و مسایل گیاهپزشکی همکاران تحقیقاتی و بخشهای اجرایی.
– ارایهی خدمات علمی- آموزشی به سازمان نظام مهندسی، بخشهای اجرایی ، درمانگاه های گیاهپزشکی وکشاورزان پیشرو و بهره بردار.
هم اکنون این بخش با فعالیت حدود ۱۰ نفر عضو هیات علمی وکارشناس ارشد و  با پشتیبانی بیش از ۱۱ نفر کارشناس و تکنیسن مجرب، سالانه حدود ۲۰ طرح تحقیقاتی در مورد آفات، بیماریهاو علفهای هرز شایع و مهم را به مرحله اجرا در می آورد. لذا جهت انجام طرحهای تحقیقاتی خود علاوه بر مجهز بودن به دو آزمایشگاه تشخیص بیماریهای ناشی از عوامل قارچی، نماتدها و باکتریهای بیماریزای گیاهی، آزمایشگاه آفات جهت نگهداری کلکسیون آفات و کلیدهای تشخیصی و بررسی زیست شناسی آنها، دارای هرباریوم علفهای هرز محتوی نمونه های گیاهی، انسکتاریوم پرورش حشرات مفید جمعا” به مساحت تقریبی ۱۰۵۰ متر مربع و یک گلخانه به مساحت ۵۴۰ متر مربع، مجهز به دو دستگاه اتاقک رشد (فیتوسل) میباشد.

از مهمترین دستاوردهای تحقیقاتی بخش می توان به موارد ذیل اشاره داشت :
– شناسائی مجموعا”۴۰ گونه تریپس بر روی گندم ، جو و سویا که ۱۴گونه از آنها برای فون ایران جدید میباشند.
– شناسائی ۲ گونه کک نباتی (Phyllotreta corrugata) و (Psylliodes cupera) و ۱ گونه سرخرطومی (Baris  coerulescens) به عنوان آفات خسارتزای مزارع کلزا از استان.
– شناسائی گونه تریپس (Dendrithrips phyillireae) به عنوان عامل خسارتزای باغات و نهالستانهای زیتون.
– انجام آزمایشات ثبت حشره کشهای جدیدچون آوانت، آدمیرال، ناتورالیس، گائوچو و کالیپسو برای استفاده در استان.
– جداسازی قارچ های (Macrophomina phaseolina)، (Sclerotinia sclerotiorum) ،    (Sclerotinia minor) ، ((Septoria  nodorum ، (Leptosphaeria  maculens) و اولین گزارش بیماری های ناشی از آنها در کشور.
– جدا سازی نماتد ((Ditylencus  destructor عامل بیماری پوسیدگی غده سیب زمینی به عنوان اولین گزارش این بیماری در استان .
–  معرفی عامل جدید خشکیدگی سرشاخه زیتون ( Sphaeropsis sp.) از باغات برای کشور.
– شناسائی و تهیه کلکسیون بیش از ۱۸۰ گونه علفهای هرز مزارع گندم، جو آبی، کلزا و پنبه دراستان
– شناسائی سوسک برگخوار گلرنگ (Cassida palestina)، مگس پارازیت (Drino  atropivora) به عنوان دشمن لارو پروانه (Acherontia atropos) و اولین گزارش این آفت ها در استان.
– شناسائی زنبور پارازیتوئید (Cotesia kazak) و زنبور پارازیتوئید سوسک برگخوار گلرنگ ((Brachymeria  به عنوان اولین گزارش ازکشور.
– انجام آزمایشات ثبت قارچ کش ها و  علفکشهای جدید به منظور استفاده در استان.


 

پژوهشگران و کارکنان بخش

نام و نام خانوادگی نمایش مشخصات
معصومه یونس آبادی (رییس بخش) نمایش
محمد علی آقاجانی نمایش
ناصر باقرانی نمایش
محمدتقی مبشری نمایش
عبدالعزیز حقیقی نمایش
علیرضا ساوری نژاد نمایش
علی کیان پور نمایش
سمیرا شاملی نمایش
لیلا حبیبیان نمایش
محمدعلی کلاسنگیانی نمایش
کورش قادری نمایش
اسفندیار قرنجیک نمایش
فاطمه مسیح زاده نمایش