بخش تحقیقات خاک و آب

معرفی بخش

در زندگی بشری خاک و آب دارای نقش اساسی در حیات و ثبات اجتمایی ،اقتصادی و سیاسی جوامع می باشند . بنابراین شناخت منابع خاک ، حفظ و بهره برداری اصولی از آن همچنبن مدیریت صحیح منابع آب برای پیشبرد اهداف و برنامه ریزیهای کشاورزی و منابع طبیعی از اهمیت ویژه ای بر خوردار می باشد .لذا بخش خاک و آب طی سال های متمادی ضمن تاسیس و تکمیل و تجهیز  آزمایشگاه و فعال شدن گروه های تحقیقاتی مختلف  خود،  با جذب حدود ۱۰ نفر محقق عضو هیأت علمی وکارشناس ارشد ، یکی از بخشهای تحقیقاتی فعال بشمار رفته که تحت حمایت و نظارت علمی و فنی موٌسسه تحقیقات خاک و آب کشور قرار دارد.

گروه های تحقیقاتی بخش خاک و آب و برخی وظایف اساسی آنها عبارتند از:
الف ـ گروه تحقیقاتی شیمی و حاصلخیزی خاک.
۱- تحقیق در زمیته مصرف بهینه و حد بحرانی عناصر غذایی خاک .
۲-  بررسی ، تعیین  نوع و روش مصرف کود های شیمیایی مناسب و توصیه های کاربردی لازم.
۳- مطالعه مواد آلی و نقش آنها در خصوصیات خاک .
۴- پژوهش در زمینه آلودگی خاک و آب .
۵- پژوهش درزمینه مقایسه  اثرات کودهای آلی و معدنی در عملکرد کمی و کیفی محصولات .
ب ـ گروه تحقیقاتی شناسایی ،تشکیل و طبقه بندی خاک:
۱- بررسی و تحقیق در زمینه تشکیل و طبقه بندی خاک.
۲- شناسایی قابلیت منایع و تناسب اراضی منطقه جهت محصولات زراعی و باغی.
۳- تخمین پتانسیل تولید محصولات زراعی و باغیدر خاک های استان.
۴- ثبت اطلاعات رقومی خاک و تهیه نقشه های مربوطه.
ج ـ گروه تحقیقات بیولوژ ی و  بیوتکنولوژی خاک :
۱- انجام مطالعات لازم در زمینه استفاده از پتانسیل تثبیت ازت خاک درکشت لگوم (حبوبات).
۲- جمع آوری و خالص سازی جدایه های بومی تثبیت کننده ازت، حل کننده فسفات  محرک رشد. (PGPR)
۳- مطالعه گروه های فعال جانوران خاک زی با تاکید بر استفاده از فعالیت های مفید انواع کرمهای خاکی حاک به منظور بهبود تغذیه معدنی گیاهان.
۴- مطالعه باکتریهای اکسیدکننده گوگردو بررسی امکان استفاده از آنهادرکاهش اسیدیته خاک.
۵- مطالعه میکروارگانیسم های موثر در معدنی شدن نیتروژن آلی، تعیین جمیعت و شدت فعالیت آنها درخاکهای  مختلف و تعیین مواد ضروری کنترلی آنها با استفاده از بازدارنده های شیمیایی.
۶- مطالعه فعالیت دنتیریفیکاتورها، بررسی اتلاف نتیروژن از روش فوق وتعیین راههای کنترلی.
د ـ گروه آزمایشگاه  خاک و آب :
۱- انجام تجزیه های فیزیکی و شیمیایی مورد نیاز خاک، آب و برگ .
۲- مطالعه روشهای آزمایشگاهی و انتخاب بهترین روشهای مناسب جهت تجزیه های آزمایشگاهی.

اهم دستاوردهای تحقیقاتی بخش خاک و آب عبارتند از:
– مطالعات خاکشناسی و طبقه بندی اراضی در سطح اجمالی تفضیلی و نیمه تفضیلی مجموعاٌ به مساحت ۲۲۴۰۰ هکتار.
– تهیه نقشه های رقومی حاصلخیزی خاک استان.
-تعیین بهترین مدیریت مزرعه در اراضی شیبدار.
– توصیه های کودی جهت محصولات زراعی و باغی.
-تعیین حدود بحرانی عناصر جهت محصولات زراعی و باغی
-تعیین قابلیت و تناسب اراضی جهت محصولات زراعی استان.
-تجزیه های آزمایشگاهی آب ،خاک و برگ راه اندازی و تجهیز آزمایشگاه بیولوژی خاک.


پژوهشگران و کارکنان بخش

نام و نام خانوادگی نمایش مشخصات
مریم غزایی یان (رییس بخش) نمایش
عبدالعلی شهرام نمایش
کمال اسلامی نمایش
محمد صلاحی فراحی نمایش
فریبا یغمائی نمایش
محمدحسین ارزانش نمایش
مریم سبطی نمایش
علی آخوندی نمایش
غلامحسین پیل آرام نمایش
علی رضا ربیع زاده نمایش
ابوالقاسم کیا نمایش
صدیقه عبداللهی نمایش
نرگس مسگر نمایش