بخش تحقیقات خاک و آب

معرفی بخش

در زندگی بشری خاک و آب دارای نقش اساسی در حیات و ثبات اجتمایی ،اقتصادی و سیاسی جوامع می باشند . بنابراین شناخت منابع خاک ، حفظ و بهره برداری اصولی از آن همچنبن مدیریت صحیح منابع آب برای پیشبرد اهداف و برنامه ریزیهای کشاورزی و منابع طبیعی از اهمیت ویژه ای بر خوردار می باشد .لذا بخش خاک و آب طی سال های متمادی ضمن تاسیس و تکمیل و تجهیز  آزمایشگاه و فعال شدن گروه های تحقیقاتی مختلف  خود،  با جذب حدود ۱۰ نفر محقق عضو هیأت علمی وکارشناس ارشد ، یکی از بخشهای تحقیقاتی فعال بشمار رفته که تحت حمایت و نظارت علمی و فنی موٌسسه تحقیقات خاک و آب کشور قرار دارد.

گروه های تحقیقاتی بخش خاک و آب و برخی وظایف اساسی آنها عبارتند از:
الف ـ گروه تحقیقاتی شیمی و حاصلخیزی خاک.
۱- تحقیق در زمیته مصرف بهینه و حد بحرانی عناصر غذایی خاک .
۲-  بررسی ، تعیین  نوع و روش مصرف کود های شیمیایی مناسب و توصیه های کاربردی لازم.
۳- مطالعه مواد آلی و نقش آنها در خصوصیات خاک .
۴- پژوهش در زمینه آلودگی خاک و آب .
۵- پژوهش درزمینه مقایسه  اثرات کودهای آلی و معدنی در عملکرد کمی و کیفی محصولات .
ب ـ گروه تحقیقاتی شناسایی ،تشکیل و طبقه بندی خاک:
۱- بررسی و تحقیق در زمینه تشکیل و طبقه بندی خاک.
۲- شناسایی قابلیت منایع و تناسب اراضی منطقه جهت محصولات زراعی و باغی.
۳- تخمین پتانسیل تولید محصولات زراعی و باغیدر خاک های استان.
۴- ثبت اطلاعات رقومی خاک و تهیه نقشه های مربوطه.
ج ـ گروه تحقیقات بیولوژ ی و  بیوتکنولوژی خاک :
۱- انجام مطالعات لازم در زمینه استفاده از پتانسیل تثبیت ازت خاک درکشت لگوم (حبوبات).
۲- جمع آوری و خالص سازی جدایه های بومی تثبیت کننده ازت، حل کننده فسفات  محرک رشد. (PGPR)
۳- مطالعه گروه های فعال جانوران خاک زی با تاکید بر استفاده از فعالیت های مفید انواع کرمهای خاکی حاک به منظور بهبود تغذیه معدنی گیاهان.
۴- مطالعه باکتریهای اکسیدکننده گوگردو بررسی امکان استفاده از آنهادرکاهش اسیدیته خاک.
۵- مطالعه میکروارگانیسم های موثر در معدنی شدن نیتروژن آلی، تعیین جمیعت و شدت فعالیت آنها درخاکهای  مختلف و تعیین مواد ضروری کنترلی آنها با استفاده از بازدارنده های شیمیایی.
۶- مطالعه فعالیت دنتیریفیکاتورها، بررسی اتلاف نتیروژن از روش فوق وتعیین راههای کنترلی.
د ـ گروه آزمایشگاه  خاک و آب :
۱- انجام تجزیه های فیزیکی و شیمیایی مورد نیاز خاک، آب و برگ .
۲- مطالعه روشهای آزمایشگاهی و انتخاب بهترین روشهای مناسب جهت تجزیه های آزمایشگاهی.

اهم دستاوردهای تحقیقاتی بخش خاک و آب عبارتند از:
– مطالعات خاکشناسی و طبقه بندی اراضی در سطح اجمالی تفضیلی و نیمه تفضیلی مجموعاٌ به مساحت ۲۲۴۰۰ هکتار.
– تهیه نقشه های رقومی حاصلخیزی خاک استان.
-تعیین بهترین مدیریت مزرعه در اراضی شیبدار.
– توصیه های کودی جهت محصولات زراعی و باغی.
-تعیین حدود بحرانی عناصر جهت محصولات زراعی و باغی
-تعیین قابلیت و تناسب اراضی جهت محصولات زراعی استان.
-تجزیه های آزمایشگاهی آب ،خاک و برگ راه اندازی و تجهیز آزمایشگاه بیولوژی خاک.


پژوهشگران و کارکنان بخش

 

محمدرضا پهلوان راد (سرپرست بخش)
مدرک تحصیلی :
مرتبه علمی :
پست الکترونیک :
تلفن تماس :
دانلود CV
توضیحات :

 

مریم غزایی یان
مدرک تحصیلی : کارشناس ارشد بیولوژی خاک
مرتبه علمی : کارشناس ارشد تحقیقات خاک و آب
پست الکترونیک : ghazaeean@yahoo.com
تلفن تماس : ۰۹۱۱۲۷۳۵۳۰۱
دانلود CV
توضیحات :

 

عبدالعلی شهرام
مدرک تحصیلی : فوق لیسانس
مرتبه علمی : عضو هیئت علمی
پست الکترونیک : Abdo_shah@yahoo.com
تلفن تماس : ۰۹۱۱۹۶۶۴۸۵۰
دانلود CV
توضیحات :

 

مریم سبطی
مدرک تحصیلی : کارشناس ارشد بیولوژی خاک
مرتبه علمی : کارشناس ارشد تحقیقات خاک و آب
پست الکترونیک : maryamsebti@yahoo.com
تلفن تماس : ۰۹۱۱۲۷۵۷۳۹۱
دانلود CV
توضیحات :

 

علی آخوندی بنقنی
مدرک تحصیلی : مهندسی تولیدات گیاهی
مرتبه علمی : کارشناس تغذیه گیاهی
پست الکترونیک : Akhondi_489@yahoo.com
تلفن تماس : ۰۹۱۱۱۷۷۳۰۶۲
دانلود CV
توضیحات :

 

غلامحسین پیل آرام
مدرک تحصیلی : مهندسی زراعت واصلاح نباتات
مرتبه علمی : کارشناس تحقیقات خاک و آب
پست الکترونیک : Pilaram520@yahoo.com
تلفن تماس : ۰۹۱۱۳۷۳۵۰۴۳
دانلود CV
توضیحات :

 

علیرضا ربیع زاده
مدرک تحصیلی : کارشناس خاک شناسی
مرتبه علمی : کارشناس
پست الکترونیک : arabiezadeh@yahoo.com
تلفن تماس : ۰۹۳۵۳۷۶۵۸۳۹
دانلود CV
توضیحات :

 

صدیقه عبداللهی اوغاز
مدرک تحصیلی : فوق دیپلم دانه های روغنی
مرتبه علمی : کارشناس ارزیابی غلات
پست الکترونیک : Abdollahi394@yahoo.com
تلفن تماس : ۰۹۳۶۹۳۹۴۰۵۶
دانلود CV
توضیحات :

 

نرگس مسگر
مدرک تحصیلی : فوق دیپلم دانه های روغنی
مرتبه علمی : کاردان خاک و آب
پست الکترونیک : Mesgar44@yahoo.com
تلفن تماس : ۰۹۱۱۳۷۰۵۹۹۰
دانلود CV
توضیحات :