معاونت آموزش


دکتر محمدعلی آقاجانی

معاون آموزشی مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان گلستان

مدرک تحصیلی : دکتری بیماری شناسی گیاهی
مرتبه علمی : دانشیار
پست الکترونیک : [email protected]
تلفن تماس : ۰۹۱۱۱۷۰۱۵۷۶

آدرس: گرگان – جرجان پنجم

تلفن دفتر کار:  ۳۲۱۷۱۰۳۴ – ۰۱۷

 


آموزش بهره برداران

anbaranian

شهرام عنبرانیان
مدرک تحصیلی : کارشناس رشته گیاه شناسی
مرتبه علمی :
پست الکترونیک :
تلفن تماس:
دانلود CV
توضیحات :

 


آموزش کارکنان

قاسم خدری
مدرک تحصیلی :
مرتبه علمی :
پست الکترونیک :
توضیحات :

 


آموزش متوسطه

کریم اسکندرلی
مدرک تحصیلی : کارشناسی ارشد حشره شناسی کشاورزی
مرتبه علمی :
پست الکترونیک :  [email protected]
توضیحات :