معاون آموزشی


دکتر محمدعلی آقاجانی

معاون آموزشی مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان گلستان

مدرک تحصیلی : دکتری بیماری شناسی گیاهی
مرتبه علمی : دانشیار
پست الکترونیک : [email protected]
تلفن تماس :

آدرس: گرگان – جرجان پنجم

تلفن دفتر کار:  ۳۲۱۷۱۰۳۴ – ۰۱۷