معاونت توسعه مدیریت و منابع انسانیدکتر علیرضا قدس ولی

معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان گلستان

مدرک تحصیلی : دکتری – صنایع غذایی
مرتبه علمی : دانشیار پژوهش
پست الکترونیک : qodsevali@yahoo.com
تلفن تماس : ۰۹۱۱۱۷۵۰۱۴۸

آدرس: گرگان – خیابان شهید دکتر بهشتی – روبروی سازش

تلفن دفتر کار:  ۳۲۱۷۶۱۶۴ – ۰۱۷