خوش آمدید

معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی

ghadirianمهندس حسن قدیریان

معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان گلستان
آدرس: گرگان – خیابان شهید دکتر بهشتی – روبروی سازش

تلفن:  ۳۲۱۷۶۱۶۴ – ۰۱۷