خوش آمدید

ایستگاه تحقیقات گرگان

ایستگاه تحقیقات کشاورزی گرگان (عراقی محله)

ایستگاه در سال ۱۳۳۷ با عنایت به دارابودن  شرایط مساعد جهت انجام تحقیقات کشاورزی و با وسعتی حدود ۴۰ هکتار تاسیس گردید که در ۶ کیلومتری شمال گرگان با عرض جغرافیایی ۳۶ درجه و ۵۴ دقیقه شمالی  و طول جغرافیایی ۵۴ درجه و ۲۵ درجه شرقی واقع شده است. بسیاری از پروژه ها و طرح های تحقیقاتی در زمینه ؛  به نژادی و به زراعی غلات، دانه های روغنی، ذرت و گیاهان علوفه ای، حبوبات، مبارزه با آفات و بیماری های گیاهی ، تغییر عناصر غذایی در خاک و گیاه، آماده سازی بستر بذر ونهال و  … در این ایستگاه توسط قریب به ۱۵ نفر عضو هیأت علمی و همکاری حدود ۱۰ نفر کارشناس و کمک کارشناس و با حمایت و پشتیبانی نزدیک به ۲۰ نفر نیروی اداری و خدماتی مطالعه و به مرحله اجرا می آید . لذا این ایستگاه هر ساله به عنوان یکی از ایستگاه های معتبر و مهم تحقیقات کشاورزی در شمال کشور مورد بازدید کارشناسان خارجی و داخلی و دانشگاه های مختلف قرار میگیرد. ضمنا این ایستگاه موقوفی بوده و سالانه به سازمان اوقاف اجاره پرداخت میکند. مهم ترین پروژه ها و طرح های تحقیقاتی درحال اجرا درایستگاه تحقیقات گرگان عبارتند از: – پروژه غلات (پروژه برنامه های به نژادی گندم نان، جو بدون پوشینه، بیماری های غلات و تناوب کشت آنها):  با توجه به اهمیت و نقش غلات درتوسعه کشاورزی و اقتصاد کشور ، پروژه های تحقیقاتی غلات در استان همواره مهمترین هدف خود را درجهت ایجاد تنوع ژنتیکی برای دستیابی به ارقام پرمحصول و متحمل به استرس های زنده و غیر زنده متمرکز نموده است ، که بر این اساس همه ساله ازطریق انجام دورگ گیری وانتخاب بهترین لاینها ،آنها را در آزمایشات پیشرفته مورد ارزیابی قرار میدهد .لذا انجام تحقیقات به نژادی گندم نان درطی ۴۰ ساله گذشته، معرفی ارقامی چون : اینیا ، ناز، گلستان ، رسول، فلات، خزر۱ ، اترک، تجن ، شیرودی، مغان۳ ، آرتا و دریا رابرای مناطق آبی و ارقام زاگرس وکوهدشت را جهت کشت در  مناطق دیم  استان به ارمغان داشته است.  – پروژه سیب زمینی و حبوبات : ایجاد تنوع ژنتیکی از طریق دو رگ گیری درگیاه باقلا و ارزیابی نسلها در باقلا ونخود، ارزیابی خصوصیات زراعی و عملکرد ارقام سیب زمینی در مناطق کوهستانی استان ، معرفی باقلا رقم جدید   Aquodolce ومعرفی رقم جدید امید بخش ماش VC-1973-A با ویژگی نظیر  ایستاده بودن بوته، زودرسی، تعداد بوته، عملکرد بالاترو مقاوم به بیماری ، معرفی نخود ارقام آرما ن آزاد و هاشم وانجام سایر فعالیتهای تحقیقاتی و برنامه های تولید بذر حبوبات آبی کشور از اهم فعالیتهای پروژه سیب زمینی وحبوبات در ایستگاه بوده است.   پروژه تناوب زراعی :  مهمترین هدف در اجرای  این پروژه ، دستیابی به بهترین نوع تناوب کاشت در بین مهمترین گیاهان زراعی استان (که شامل کشت بهاره وپائیزه بوده ) می باشد. در گیاهان پائیزه مانند ؛ گندم نان ، جو، کلزا ، باقلا و درکشت  تابستانه مثل ذرت، پنبه ، لوبیای روغنی  را شامل می شود . – پروژه ذرت و گیاهان علوفه ای: تولید لاین های ذرت دانه ای و مقایسه هیبرید های تولیدی از مهمترین برنامه های در دست اجرا پروژه ذرت دانه ای می باشد در همین راستا هر ساله طی مراحلی لاین ها و هیبریدهای مناسب گزینش  و وارد برنامه های به نژادی و تولید لاین ها می گردد. از طرفی با مقایسه هیبرید های تولیدی درداخل کشور تلاش کرده تا بتوان هیبرید های مناسب منطقه را شناسایی نمود.همچنین هر ساله طرح های متعددی در قسمت به زراعی و با هدف پرکردن خلأ تولید و رسیدن به پتانسیل عملکرد واقعی گیاهان فوق به اجرا در می آید. تولید هیبرید های جدید سورگوم علوفه ای (در قالب طرح های استانی) و مقایسه لاین های تولیدی آن (در قالب طرح ملی) و همچنین  بررسی سازگاری سایرگیاهان علوفه ای مانند ارزن دم  روباهی، ارزن معمولی، ارزن نوترفید، ذرت شیرین، ماشک، خلر، خردل علوفه ای، کدوی علوفه ای، چغندر علوفه ای، ترشک و شبدر برسیم  از دیگر فعالیت های این پروژه در قسمت به زراعی و به نژادی است .ضمناً تولید بذر ارزن دم روباهی، ارزن معمولی و لاین ذرت شیرین و شبدر برسیم هر ساله در این پروژه صورت می گیرد.

 • اطلاعات کلی ایستگاه:

* سال تاسیس: ۱۳۳۷

* مساحت ایستگاه: ۴۰هکتار

* ارتفاع از سطح دریا: ۵.۵متر

* میزان بارندگی سالیانه: ۴۵۰-۴۰۰میلی متر

* موقعیت جغرافیایی:

عرض جغرافیایی:

۳۶ درجه و ۵۴ دقیقه شمالی

طول جغرافیایی:

۵۴ درجه و ۲۵ درجه شرقی

پروژه های تحقیقاتی ایستگاه:

غلات

دانه های روغنی

ذرت و گیاهان علوفه ای

حبوبات، سبزی و صیفی

 • بخش اول:

*غلات

 • پروژه های به نژادی غلات در ایستگاه تحقیقات کشاورزی گرگان
 • مهدی کلاته عربی و حبیب ا.. سوقی
 • چکیده

        استان گلستان با بیش از ۳۵۰ هزار هکتار اراضی گندمکاری درشرایط دیم وآبی همواره به عنوان انبار غله درناحیه شمال کشور موردتوجه می باشد. این منطقه نیزبامشکلات وموانع بسیاری دربرابرتولید گندم مواجه است، ازجمله می توان به استرس‌های زنده مثل بیماری زنگ زرد، زنگ قهوه ای، سفیدک پودری، سپتوریوز، فوزاریوم سنبله و آفاتی مثل سوسک زابرس وسوسک برگخوارلما وهمچنین خشکی، شوری وگرمای آخر فصل که ازمهمترین استرس‌های غیرزنده این منطقه می باشند، اشاره کرد. این همه عوامل محدودکننده تولید بیانگر اهمیت امر تحقیق وپژوهش درراستای یافتن منابع ژنتیکی مقاوم یامتحمل به استرس های زنده وغیرزنده دراین استان می باشد.

     تحقیقات به نژادی گندم نان درطی ۴۰ ساله گذشته توانسته است ارقام اینیا ، ناز، گلستان ، رسول، فلات، خزر۱ ، اترک، تجن و شیرودی رابرای مناطق آبی وارقام زاگرس وکوهدشت رابرای مناطق دیم استان معرفی نماید که درمقایسه بارقم بومی منطقه که گندم سرخ ترکمنی با تولید۱۰۰۰-۸۰۰ کیلوگرم درهکتار بوده تحول بزرگی را درامر تولید گندم منطقه بوجود آورده است. به طوری که درسالهای اخیر علیرغم اینکه این استان ازنظرسطح زیرکشت گندم درمقایسه با بسیاری ازاستانها در رده پایین تری قرار داشته ولی به واسطه میزان عملکرد درواحد سطح وکیفیت مناسب دانه ازنظر پروتئین وکیفیت نانوائی درمقام اول کشوری قرار دارد.

       همچنین استان گلستان درچندساله اخیر ازنظر میزان خرید گندم مازاد بر مصرف کشاورزان درسطح کشور مقام دوم تا چهارم را به خود اختصاص داده که نتیجه تلاش وتحقیق مستمردرجهت یافتن ارقام متحمل وپرمحصول وبکارگیری دستورالعمل های فنی کاشت، داشت وبرداشت توسط بخش اجرا وکشاورزان عزیزمان بوده است.

      پروژه غلات استان گلستان همواره با همفکری و همکاری بخش غلات موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر کرج مهمترین هدف خود را درجهت ایجاد تنوع ژنتیکی برای دستیابی به ارقام پرمحصول و متحمل به استرس های زنده و غیر زنده نموده، که بر این اساس همه ساله ازطریق انجام دورگ گیری وانتخاب بوته درنسلهای درحال تفکیک بهترین لاینها را گزینش نموده وآنها را در آزمایشات پیشرفته و مقایسه عملکرد PRWYT , ARWYT و ERWYT مورد بررسی قرار می دهد.

       همچنین همه سـاله مواد ژنـتیکی دریافتـی از مرکز تحقیــقات سیمیت (CIMMYT) و ایکاردا (ICARDA) نیز درشرایط آبی و استرس خشکی و بیماریها مورد بررسی قرار می‌گیرند که نهایتاً ارقام سازگار با پتانسیل عملکرد بالا برای شرایط مختلف آب وهوایی استان انتخاب ومعرفی می گردند.

 • پروژه های در دست اجرا:
 • بررسی صفات کمی و کیفی گندمهای نان در آزمایشات مقایسه عملکرد پیشرفته یکنواخت اقلیم گرم شمال (ARWYT-Z1)
 • ارزیابی و مقایسه لاین ها و ارقام گندم نان بهاره در آزمایش های بین المللی مشاهده ای و مقایسه عملکرد در اقلیم گرم و مرطوب شمال
 • ارزیابی لاین های امیدبخش گندم درآزمایش های یکنواخت سراسری ساحل خزر(ERWYT-N-88)
 • تلاقی ارقام ولاین های گندم در بلوک های دورگ گیری و ارزیابی نسل F1 (ویژه برنامه به نژادی ساحل خزر)
 • بررسی و انتخاب در توده ها و نسل های در حال تفکیک گندم نان و آزمایش مقایسه عملکرد مقدماتی
 • بررسی صفات کمی و کیفی گندم های نان در آزمایشات مقایسه عملکرد مقدماتی هم اقلیم گرم شمال(PRWYT)
 • بررسی خصوصیات زراعی و واکنش لاینهای دابل هاپلویید گندم به بیماریهای زنگ زرد و فوزاریوم سنبله
 • بررسی لاین های امید بخش گندم نان در شرایط کشاورزان استان گلستان
 • بررسی و مقایسه عملکرد لاین های امیدبخش گندم نان در ارتفاعات البرز شرقی استان گلستان در شرایط زارعین
 • تولید ارقام گندم برای مقاومت به زنگ ساقه (نژاد UG99) و خصوصیات زراعی و کیفی مناسب برای کشت در مناطق گرم و مرطوب شمال کشور
 • ارزیابی لاین های امیدبخش گندم درآزمایش های یکنواخت سراسری اقلیم ساحل خزر (ERWYT-N-89)
 • ارزیابی لاین های امیدبخش گندم درآزمایش های یکنواخت سراسری اقلیم ساحل خزر (ERWYT-N-88) (سال دوم)
 • عباسعلی نوری نیا
 • جو
 • محمد علی دهقان و شعبان کیا
 • بیماریها
 • بخش دوم:

*دانه های روغنی

تاثیر تاریخ کاشت و تراکم بوته بر خصوصیات رویشی، عملکرد و اجزای عملکرد لاین امیدبخش زودرس سویاDW2 در استان گلستان

 • مجری طرح: محسن باقری
 • همکاران:
 • محمود داوطلب – محمود نوروزی پور
 • چکیده:
 • به منظور بررسی تاثیر تاریخ کاشت و تراکم بوته بر خصوصیات رویشی، عملکرد و اجزای عملکرد لاین امید بخش زودرس سویا (DW2) در استان گلستان، طرح آزمایشی به صورت اسپلیت پلات با طرح پایه بلوک کامل تصادفی درسه تکرار در ایستگاه تحقیقات کشاورزی گرگان (عراقی محله) به مدت دو سال زراعی اجرا خواهد شد. چهار تاریخ کاشت اول خرداد ماه، ۱۶خرداد ماه، اول تیر ماه و ۱۶تیر ماه در کرت های اصلی و سه تراکم ۴۰، ۶۰ و ۸۰ بوته در متر مربع در کرت های فرعی کشت می گردند. یادداشت بردای بر روی صفاتی از قبیل ارتفاع بوته، تعداد غلاف در بوته، تعداد شاخه، تعداد گره و تاریخ های (جوانه زنی، گلدهی، رسیدگی و برداشت) و میزان آلودگی به بیماری پوسیدگی ذغالی بعمل می آید. پس از برداشت وزن هر دانه و درصد روغن و پروتئین دانه، شاخص برداشت و همچنین عملکرد دانه تعیین می شود. داده های بدست آمده مورد تجزیه و تحلیل آماری و میانگین ها بر اساس آزمون دانکن مورد ارزیابی قرار خواهند گرفت.

تاثیر تاریخ کاشت و تراکم بوته بر خصوصیات رویشی، عملکرد و اجزای عملکرد لاین امیدبخش سویاHT2 در استان گلستان

 • مجری طرح: محسن باقری
 • همکاران:
 • محمود داوطلب – محمود نوروزی پور
 • چکیده

       به منظور بررسی تاثیر تاریخ کاشت و تراکم بوته بر خصوصیات رویشی، عملکرد و اجزای عملکرد لاین امید بخش متوسط سویا (HT2) در استان گلستان، طرح آزمایشی به صورت کرت های یک باره خرد شده با طرح پایه بلوک کامل تصادفی درسه تکرار در ایستگاه تحقیقات کشاورزی گرگان (عراقی محله) به مدت دو سال زراعی اجرا خواهد شد. چهار تاریخ کاشت اول خرداد ماه، ۱۶خرداد ماه، اول تیر ماه و ۱۶تیر ماه در کرت های اصلی و سه تراکم ۴۰، ۶۰ و ۸۰ بوته در متر مربع در کرت های فرعی کشت می گردند. یادداشت بردای بر روی صفاتی از قبیل ارتفاع بوته، تعداد غلاف در بوته، تعداد شاخه، تعداد گره و تاریخ های (جوانه زنی، گلدهی، رسیدگی و برداشت) و میزان آلودگی به بیماری پوسیدگی ذغالی بعمل می آید. پس از برداشت وزن هر دانه و درصد روغن و پروتئین دانه، شاخص برداشت و همچنین عملکرد دانه تعیین می شود. داده های بدست آمده مورد تجزیه و تحلیل آماری و میانگین ها بر اساس آزمون دانکن مورد ارزیابی قرار خواهند گرفت.

تاثیر ترکمبوته در دو تاریخ کاشت بهاره و تابستانه بر خصوصیات رویشی، عملکرد و اجزای عملکرد دو لاین امیدبخش دیر رس سویا (WE6,PE10)

 • مجری طرح: محسن باقری
 • همکاران:
 • محمود داوطلب – محمود نوروزی پور
 • چکیده:

       به منظور بررسی بررسی تراکم بوته بر خصوصیات رویشی، عملکرد و اجزای عملکرد دو لاین دیررس امیدبخش سویا در استان گلستان، طرح آزمایشی به صورت فاکتوریل دو عاملی با طرح پایه بلوک های کامل تصادفی در سه تکرار در ایستگاه تحقیقات کشاورزی گرگان (عراقی محله) در دو آزمایش، یکی کشت بهاره و دیگری تابستانه به مدت دو سال زراعی اجرا خواهد شد. تاریخ کاشت بهاره ۲۵ اردیبهشت ماه و تاریخ کاشت تابستانه در ۴ تیر ماه بطور جداگانه در ۶ تراکم (۱۰ بوته در متر مربع)، (۱۴ بوته در متر مربع)، (۲۶ بوته در متر مربع) و (۳۰بوته در متر مربع) و دو لاین (WE6,PE10)در کرت های فرعی کشت می گردند. یادداشت برداری برروی صفاتی از قبیل ارتفاع بوته، تعداد غلاف در بوته، تعداد شاخه، تعداد گره و تاریخ های (جوانه زنی، گلدهی، رسیدگی و برداشت) و میزان آلودگی به بیماری پوسیدگی ذغالی بعمل می آید. پس از برداشت وزن هر دانه و درصد روغن و پروتئین دانه ،شاخص برداشت و همچنین عملکرد دانه تعیین می شود. داده های بست آمده مورد تجزیه و تحلیل آماری و میانگین ها بر اساس آزمون دانکن مورد ارزیابی قرار خواهند گرفت.

 • بخش سوم:

*ذرت و گیاهان علوفه ای

* پروژه های در دست اجرا و برنامه ای تکثیری پروژه ذرت و گیاهان علوفه ای مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی گلستان در سال ۱۳۹۰

پروژه ارزیابی و خود گشنی ژرم پلاست ذرت دیر رس سیمیت و تولید لاین خالص

 • مجری طرح: سید افشین مساوات
 • همکاران:
 • محمد علی آقاجانی – محمد تقی مبشری – محمدتقی فیض بخش – ابوالفضل حیدری راد – کوروش قادری – محمد علی کلاسنگیانی – محمد مرجانی – لیلا تربتی

بررسی سازگاری و مقایسه عملکرد هیبریدهای ذرت دانه ای دیر رس و متوسط رس در مرحله نهایی (آزمایش شماره ۱)

 • مجری مسئول: رجب چوگان
 • مجری طرح: سید افشین مساوات
 • همکاران:
 • ابوالفضل حیدری راد

بررسی سازگاری و مقایسه عملکرد هیبریدهای ذرت دانه ای دیر رس و متوسط رس در مرحله نهایی (آزمایش شماره ۲)

 • مجری مسئول: رجب چوگان
 • مجری طرح: سید افشین مساوات
 • همکاران:
 • ابوالفضل حیدری راد

بررسی سازگاری و مقایسه عملکرد هیبریدهای ذرت دانه ای دیر رس و متوسط رس در مرحله نیمه نهایی

 • مجری مسئول: رجب چوگان
 • مجری طرح: سید افشین مساوات
 • همکاران:
 • ابوالفضل حیدری راد

بررسی تجمع میزان فومونیسین ناشی از قارچ Fusarium verticilliodes در ژنوتیپ های مختلف ذرت و سورگوم دانه ای

 • مجری مسئول: وحید رهجو
 • مجری طرح: محمد تقی فیض بخش
 • همکاران:
 • ابوالفضل حیدری راد

ارزیابی مقدماتی عملکرد علوفه ارقام جدید سورگوم

 • مجری مسئول: علیرضا بهشتی
 • مجری طرح: محمد تقی فیض بخش
 • همکاران:
 • ابوالفضل حیدری راد

ارزیابی عملکرد کمی و کیفی هیبریدهای جدید سورگوم و ذرت علوفه ای در تراکم های متفاوت کاشت

 • مجری طرح: محمدتقی فیض بخش
 • همکاران:
 • ابوالفضل حیدری راد
 • نکته مهم در رابطه با پروژه ذرت و گیاهان علوفه ای:

     احتمالا با توجه به برنامه ریزی در گردهمایی سالیانه برنامه ریزی تحقیقاتی ذرت و گیاهان علوفه ای مقرر گردید دو پروژه بر روی سورگوم و دو پروژه بر روی ارزن برای استان در سال جاری ابلاغ شود.

 • برنامه های تولید بذر پروژه ذرت و گیاهان علوفه ای:
 • * تکثیر و تولید بذر ارزن دم روباهی رقم باستان در سطح۵ هکتار در ایستگاه تحقیقات کشاورزی گرگان
 • * تولید لاین های پدری و مادری و تولید بذر هیبرید ذرت شیرین KSC403 در سطح یک هکتار در ایستگاه تحقیقات کشاورزی گرگان
 • * تولید و تکثیر A و Bلاین سورگوم در سطح۵ هکتار در ایستگاه تحقیقات کشاورزی گرگان
 • بخش چهارم:

*حبوبات، سبزی و صیفی جات

رو شهای ارزیابی خسارت در مراحل مختلف رشد سیب زمینی

 • مجری مسئول: حسن حسن آبادی
 • مجری: رمضان سرپرست

طرح تحقیقی و طبیقی بررسی مقایسه عملکرد ارقام امید بخش سیب زمینی

 • مجری مسئول: رمضان سرپرست

 

طرح تحقیقی تطبیقی مقایسه عملکرد ارقام باقلا در منطقه کوهستانی شاهکوه

 • مجری: رمضان سرپرست

بررسی عملکرد و خصوصیات زراعی لاین های دانه درشت باقلا

 • مجری مسئول: رمضان سرپرست

بررسی عملکرد و خصوصیات زراعی لاین های دانه درشت باقلا

(طرح خاص- مشترک مرکز تحقیقات کشاورزی گلستان و شرکت رویش هیرکانیان گلستان – ۱۳۸۹پاییزه)

 • مجری: رمضان سرپرست

پروژه ارزیابی توده های بومی کدو آجیلی

 • مجری طرح: فاطمه شیخ
 • همکاران:
 • فرامرز سیدی – حسین محمدی – محمدعلی آقایان – محمدحسین انتصاری
 • چکیده:

     به منظور شناسایی توده های برتر کدو آجیلی در استان گلستان آزمایشی از بهار ۱۳۸۹ به مدت ۲سال در ایستگاه تحقیقات کشاورزی گرگان انجام خواهد شد. در این آزمایش ۱۲ توده کدو آجیلی انتخابی مورد ارزیابی خواهد گرفت. آزمایش در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی با چهار تکرار انجام خواهد شد. هر کرت آزمایشی شامل ۴۰ بوته خواهد بود. به منظور ارزیابی بوته ها فاصلخ خطوط ۲.۵متر و فاصله بوته ه روی پشته یک متر منظور می گردد. در هر کرت یادداشت برداری های لازم به صورت جداگانه صورت می گیرد. در طی فصل رشد صفاتی همچون قدرت رشد بوته، تعداد گل ماده در شروع فاز زایشی، تعداد میوه در واحد بوته در مرحله رشد حجمی میوه، طول و عرض میوه، تعداد بذر هر میوه وزن هزار دانه، تعداد ساقه در گیاه، وزن تر بذر، وزن خشک بذر و درصد بذور پوک (توخالی)، تعداد روز تا برداشت وعملکرد هر کرت مورد ارزیابی و اندازه گیری قرار خواهند گرفت. در نهایت با توجه به نتایج تجزیه واریانس توده یا توده های برتر انتخاب خواهند شد.

ارزیابی جمعیت های بومی پیاز سفید گرگان

 • مجری طرح: فاطمه شیخ
 • همکاران:
 • محمد ناظری – حسین محمدی – محمدعلی آقایان
 • چکیده:

       این طرح به منظور شناسایی و مقایسه عملکرد توده های برتر پیاز در استان گلستان، از پاییز ۱۳۸۹ به مدت دو سال در ایستگاه تحقیقات کشاورزی گرگان انجام خواهد شد. در این آزمایش ۷ توده پیاز به همراه دو رقم دیگر مورد ارزیابی قرار خواهند گرفت. آزمایش در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی با چهار تکرار انجام خواهد شد. هر کرت آزمایشی شامل ۴خط ۴متری و فاصله خطوط از هم ۵۰ سانتی متر خواهد بود. در هر کرت یادداشت برداری لازم به صورت جداگانه صورت می گیرد. در انتها صفاتی همچون قدرت رشد بوته، رنگ و شکل پیاز، یک قلو یا چند قلو بودن، ضخامت ساقه هوایی، تعداد روز تا برداشت، تعداد حلقه های خوراکی و عملکرد هر کرت مورد ارزیابی و اندازه گیری قرار خواهند گرفت. در نهایت با توجه به نتایج تجزیه واریانس سلکسیون پیاز های برداشت شده بر اساس شکل پیاز، قطر، عدم وجود دوقلویی، نازکی گلوگاه انتخاب و برای تست انباری تحت شرایط کنترل شده نگهداری می گردند. پیازهای دارای خاصیت انبار داری بالا، جهت کشت سال دوم انتخاب خواهند شد. در سال دوم بعد از کاشت پاز عای مادری بذرگیری، ارزیابی های لازم در طول فصل زراعی صورت خواهد گرفت و بذر گیری از بوته های انتخابی صورت خواهد گرفت.

بررسی و انتخاب در جمعیت های F6 باقلا (vicia faba L.)

 • مجری طرح: فاطمه شیخ
 • همکاران:
 • رمضان سرپرست – محمد علی آقاجانی– محمدعلی آقایان
 • چکیده:

       تفرق صفات در دو رگها، از نسل F2 شروع شده و تا چند نسل ادامه می یابد. در این مراحل ترکیبات متنوعی بین صفات پدری و مادری ظاهر می شود. در این بررسی ۲۴ نسل F6 شرکت دارند. نسلها و توده های در دست بررسی حاصل دورگ گیری های صورت گرفته در سال ۸۲ می باشند. ژنوتیپ های موجود در طی این سال ها به روش شجره ای انتخب و مدیریت شده اند. جهت هدایت نسل F6 روش شجره ای مرد استفاده قرار خواهد گرفت.با انتخاب در نسل های د حال تفکیک می توان از تنوع ژنتیکی موجود در جهت معرفی ارقامی با صفات برتر دلخواه بهره جست. در نسل F6 با توجه به اینکه ژنوتیپ ها به یک خلوص نسبی رسیده اند، برای رسیدن به لاین خالص انتخاببینخانواده ها صورت خواهد گرفت. در انتخاب لاین ها خصوصیاتی نظیر ظهور غلافها در بالاتر از سطح زمین، دانه درشتی و مقاومت به بیماریهای شایع منطقه از جمله برق زدگی Ascochyta fabae و لکه شکلاتی Botritis fabae مد نظر قرار خواهد گرفت. در نسل F6 انتخاب همراه با ازدیاد بذر جهت آزمایشات مقایسه عملکرد صورت خواهد گرفت.

برنامه بذور پرورشی سبزی، صیفی وحبوبات آبی در سال زراعی ۱۳۹۰

ردیف محصول رقم مکان طبقه مساحت
۱ باقلا برکت گرگان الیت ۲.۵هکتار
۲ باقلا برکت گرگان سوپر الیت ۰.۲هکتار
۳ باقلا برکت گرگان نوکلئوس ۰.۰۵هکتار