واحد روابط عمومی

محمد حسن پناه
روابط عمومی و امور بین الملل
تلفن: ۰۹۱۱۳۷۵۸۳۰۱ – ۰۱۷۳۲۱۶۲۰۷۰
[email protected]