واحد تحقیقات و بررسی مسائل روستایی

با عنایت به اهمیت بخش کشاورزی در امنیت غذائی جامعه و نیز ضرورت توجه به ابعاد اقتصادی تولید و توسعه اقتصادی و نظر به اهمیت تحقیقات اقتصاد کشاورزی و توسعه روستائی از دیرباز این واحد فعالیت خود را آغاز نموده و هم اکنون زیر نظر موسسه پژوهش های برنامه ریزی ،اقتصاد کشاورزی و توسعه روستائی و تحت عنوان واحد پژوهش های برنامه ریزی، اقتصاد کشاورزی و توسعه روستائی فعالیت می نمایند.
درحال حاضر این واحد براساس مصوبات موسسه مادر درحوزه های پژوهشی، توسعه کشاورزی و روستایی،برنامه ریزی، صنایع تبدیلی و تکمیلی کشاورزی، اقتصاد تولید و بهره وری،  سیاستهای حمایتی ، بازاریابی و تجارت خارجی ، نظامهای مدیریتی بخش کشاورزی ، اجتماعی – حقوقی و فرهنگ روستا های کشور ، نظامهای بهره برداری بخش کشاورزی فعالیت  نماید.
فعالیت های تحقیقاتی این واحد پژوهشی حداقل در طی یک دهه اخیر مشتمل بر اجرای ۲۰ طرح تحقیقاتی، ده ها مقاله علمی- پژوهشی ارایه شده در کنفرانس ها و مجامع علمی داخلی و بین المللی می باشد.که می تواند مسئولین  اجرایی استان را در برنامه ریزی و سیاست گذاری بخش کشاورزی و توسعه روستایی یاری نماید.