کنترل مزارع توسط کارشناسان واحد ثبت و گواهی بذر و نهال مرکز تحقیقات و آموزش گلستان

کنترل نهایی و بازدید مزارع گندم، جو، باقلا توسط کارشناسان واحد ثبت و گواهی بذر و نهال مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان گلستان بعمل آمد.


به گزارش روابط عمومی مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان گلستان، مهندس مهرناز مهرآور مسئول واحد ثبت و گواهی بذر و نهال این مرکز در این خصوص عناوین این برنامه ها را این چنین بیان نمود:
· بازدید مرحله گلدهی گندم و مرحله کنترل نهایی جو استان گلستان در حدود ۱۴هزار هکتار (۱۲۸۰۸ هکتار گندم و ۱۵۴۹ هکتار جو)
· از مزرعه جو پرورش ۲ به مساحت ۲/۲ هکتار واقع در مزرعه نمونه ارتش (بذر ارسالی از موسسه اصلاح بذر) بازدید به عمل آمد
· بازدید محقق موسسه به همراه کارشناس واحد ثبت و کارشناس سازمان جهاد کشاورزی گلستان از اراضی باقلا بذری استان

DSC45155

پاسخ دهید