اجرای طرح تحقیقاتی توسط کارشناسان واحد ثبت و گواهی بذر و نهال مرکز تحقیقات وآموزش گلستان

توسط کارشناسان واحد ثبت و گواهی بذر و نهال مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان گلستان بعمل آمد.


به گزارش روابط عمومی مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان گلستان، مهندس مهرناز مهرآور مسئول واحد ثبت و گواهی بذر و نهال این مرکز در خصوصاجرای طرح تحقیقاتی این حوزه و بازدیدها وبرنامه های بعمل آمده این چنین بیان نمود:

· کشت طرح تحقیقاتی مقایسه ارقام پنبه آقای دکتر حمیدی در سایت تحقیقاتی مزرعه نمونه ارتش با حضور کارشناس مسئول و کارشناسان واحد ثبت
· بازدید از طرح پست کنترل گندم و جو در ایستگاه تحقیقاتی گرگان و گنبد
· فرم های مربوط به طرح تحقیقاتی سویا تکمیل و به موسسه ارسال گردید.

پاسخ دهید