بازدید اعضای ستاد کشت نشایی محصولات زراعی از طرح های تحقیقاتی در مرکز تحقیقات و آموزش گلستان

اعضای ستاد کشت نشایی محصولات مختلف زراعی استان از طرح های تحقیقاتی کشت نشایی در زمینه پنبه، سویا و ذرت که در ایستگاه تحقیقاتی عراقی محله (گرگان) وابسته به مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان گلستان در حال جرا می باشد بازدید نمودند.


به گزارش روابط عمومی مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی گلستان، دکترحسن مختارپور رییس بخش تحقیقات زراعی و باغی این مرکز و مجری طرح های تحقیقاتی کشت نشایی در این خصوص گفت:
در این برنامه ضمن بازدید این گروه از برنامه ها و طرح های تحقیقاتی کشت نشایی محصولات مختلف در ایستگاه، مسایل، مشکلات راهکارها و دستورالعمل کشت نشایی بصورت کارگاهی در مزرعه برای بازدید کنندگان تشریح شد و در گفتگویی دو سویه به پرسش های موجود پاسخ داده شد.

پاسخ دهید