بازدید متخصصان موسسات تحقیقاتی اصلاح و تهیه نهال و بذر دیم و دفتر گندم وزارت جهاد کشاورزی از انبارهای ذخیره گندم گلستان

متخصصان موسسات تحقیقاتی اصلاح و تهیه نهال و بذر دیم و دفتر گندم وزارت جهاد کشاورزی از انبارهای ذخیره گندم در چند نقطه استان بازدید بعمل آوردند.


به گزارش روابط عمومی مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی گلستان، در این برنامه که با توجه به شرایط خاص و پر باران سال جاری در سطح استان انجام شد دکتر مهاجر و دکتر حسینی روسای سازمان جهاد کشاورزی و مرکز تحقیقات و آموزش استان، دکتر فرجی معاون پژوهش و فناوری و گروهی از پژوهشگران مرکز به همراه دکتر اسماعیل زاده رییس بخش تحقیقات غلات و دکتر خدارحمی عضو هیات علمی موسسه اصلاح و تهیه نهال و بذر کشور، دکتر روستایی بخش تحقیقات غلات موسسه تحقیقات دیم کشور و مهندس کریمی معاون دفتر گندم وزارت جهادکشاورزی، ضمن بازدید از مزارع، از مراکز خرید گندم، سیلوی شهرستان ها و نمونه گندم های خریداری شده در مراکز نگهداری بازدید نمودند همچنین با حضور در محل کارخانه آرد زاهدی و سیلوهای گالیکش از انبارهای ذخیره گندم شرایط نگهداری و کیفیت گندم های دریافتی مورد ارزیابی قرار گرفت.

پاسخ دهید