ارایه دستاوردهای علمی پژوهشگران بخش تحقیقات گیاهپزشکی مرکز تحقیقات و آموزش گلستان در کارگاه های آمورشی سویا

پژوهشگران بخش تحقیقات گیاهپزشکی مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان گلستان در کارگاه های آمورشی سویا در مرحله داشت، آخرین دستاوردهای علمی خود را اریه دادند.


به گزارش روابط عمومی مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی گلستان، در راستای برگزاری این کارگاه های آموزشی که در شهرستان های علی آباد، گرگان و کردکوی و در مزارع نمایشی سویا، با حضور کارشناسان، مروجان و کشاورزان برگزار شد، پژوهشگران این مرکز به طبقه بندی و شناسایی آفات مهم سویا اقدام نموده و با ارایه مراحل مختلف رشدی آفات در مزرعه و توضیح آثار منفی حاصل از فعالیت آفات در محصول و برآیند آن در نقصان محصول به خصوص ظهور عارضه اختلال در غلاف بندی سویا پرداخته شد.
در این برنامه همچنین فرم مبارزه با هر یک از آفات، زمان مناسب بازدید محصول در طول روز جهت تخمین جمعیت آفت و راهکارهای کنترل آن ها بیان شد.
همچنین در این کارگاه ها به ضرورت اجرای مدیریت تلفیقی آفات با استفاده از روش های مختلف کنترل بویژه کنترل بیولوژیک در تلفیق با کنترل شیمیایی اشاره شد.
در برنامه کنترل شیمیایی نیز بر استفاده از سموم اختصاصی که اثرات نامطلوب کمتری بر روی دشمنان طبیعی فعال در محیط زیست دارند و زمان مبارزه در ساعات خنک شبانه روز با توجه به افزایش دما در مردادماه تأکید شده است.
شایان ذکر است در پایان به کارشناسان توصیه شد ضمن بازدید مزارع جهت رصد جمعیت آفات در منطقه و ارقام مختلف، آمار جمعیت آفات و توصیه های انجام گرفته ثبت گردد.

پاسخ دهید