برگزاری جلسه ستاد فنی سازمان جهاد کشاورزی با حضور همکاران مرکز تحقیقات و آموزش گلستان

همکاران مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان گلستان در جلسه ستاد فنی سازمان جهاد کشاورزی حضور فعال داشتند.


به گزارش روابط عمومی مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی گلستان، در این برنامه که در قالب جلسه ستاد فنی و شورای هماهنگی و برنامه ریزی سازمان جهاد کشاورزی گلستان در محل سالن قدس سازمان جهاد کشاورزی برگزار شد دکتر ابوالفضل فرجی معاون پژوهش و فناوری و دکتر محمد علی آقاجانی رییس بخش تحقیقات گیاهپزشکی این مرکز نیز حاضر بودند و در خصوص بررسی و کشت دانه های روغنی، مبارزه با آفات و بیماری ها و همچنین برنامه ها و سیاست های سازمان بحث و گفتگو شد و درخصوص راهکارهای افزایش تولید سویا و کاهش عارضه اختلال در غلافبندی سویا استان گلستان نیز نظرات این مرکز ارایه شد.

photo_2016-08-27_13-50-59

پاسخ دهید