تقدیر معاون پژوهش و فناوری سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی از معاون پژوهش و فناوری مرکز تحقیقات و آموزش گلستان

دکتر رسول زارع معاون پژوهش و فناوری سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی از دکتر ابوالفضل فرجی معاون پژوهش و فناوری مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان گلستان تقدیر کرد.


به گزارش روابط عمومی مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی گلستان، با توجه به ارایه دستاوردهای پژوهشی همکاران شریف این مرکز و انتقال یافته های تحقیقاتی در قالب های مختلف از جمله نشریات پژوهشی این مرکز که یقینا در امر ارتقائ کیفی موضوعات پژوهشی سازمان نقش مثبت و تعیین کننده ای دارد و همچنین با توجه به حضور این مرکز در نمایش شایسته دستاوردها و برنامه های سازمان، از سوی دکتر زارع معاون پژوهش و فناوری با اهدای لوح، مورد تقدیر قرار گرفت.

پاسخ دهید