نمونه برداری و آنالیز بذر توسط کارشناسان واحد ثبت و گواهی بذر و نهال مرکز تحقیقات و آموزش گلستان

نمونه برداری و آنالیزهای آزمایشگاهی بذر توسط کارشناسان واحد ثبت و گواهی بذر و نهال مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان گلستان انجام شد.


به گزارش روابط عمومی مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان گلستان، مهندس مهرناز مهرآور مسئول واحد ثبت و گواهی بذر و نهال این مرکز در این خصوص گفت: کیسه گیری و آماده کردن نمونه های اطمینان بذور گندم و جو خریداری شده توسط شرکت های تولید کننده استان گلستان جهت نگهداری در اتاق رزرو به مدت یک فصل زراعی صورت گرفت همچنین آنالیز آزمایشگاهی نمونه های شخصی پنبه، گندم، ذرت و سویا نیز در آزمایشگاه این واحد انجام شد.

پاسخ دهید