بازدید رییس مرکز تحقیقات و آموزش گلستان از روند تهیه اسپان قارچ های خوراکی و دارویی

دکتر سید علی حسینی رییس مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان گلستان از روند تهیه اسپان قارچ های خوراکی و دارویی در آزمایشگاه زیست فناوری دیدار نمود.


به گزارش روابط عمومی مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی گلستان، دکتر علی جعفری مفیدآبادی مسول آزمایشگاه زیست فناوری این مرکز در این خصوص گفت: در این برنامه که به همراه دکتر ابوالفضل فرجی معاون پژوهش و فناوری مرکز انجام شد از روند تهیه اسپان قارچ های خوراکی و دارویی، از مرحله صفر ( کشت خالص-اسپان مادری و اسپان تجاری) تا مرحله نهایی (تولید تجاری قارچ) در این آزمایشگاه بازدید نموده و ضمن گفتگو در این خصوص، رهنمودها و نظرات خود را در خصوص گسترش این حوزه، بیان نمودند.

پاسخ دهید