ارایه دستاوردهای علمی پژوهشگر بخش تحقیقات فنی و مهندسی مرکز تحقیقات و آموزش گلستان در همایش نقش مکانیزاسیون در توسعه کشاورزی پایدار

دکتر محمد اسماعیل اسدی پژوهشگر و عضوهیات علمی بخش تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان گلستان در هفتمین همایش نقش مکانیزاسیون در توسعه کشاورزی پایدار استان گلستان، آخرین دستاوردهای علمی خود را ارایه داد.


به گزارش روابط عمومی مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی گلستان، در این برنامه که در محل دائمی نمایشگاه های بین المللی استان برگزار شد سخنرانی دکتر اسدی تحت عنوان: کشاورزی حفاظتی، کشاورزی آینده و آینده کشاورزی ارایه شد و ایشان با اشاره به مسایل این حوزه، تاکید کرد که هدف از کشاورزی حفاظتی افزایش عملکرد نیست بلکه هدف افزایش بهره وری است.

پاسخ دهید