برگزاری دوره آموزشی چگونگی حل و فصل حقوقی زمین در مرکز تحقیقات و آموزش گلستان

دوره آموزشی چگونگی حل و فصل حقوقی زمین در واحد آموزش شهید روحانی فرد کردکوی وابسته به مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان گلستان برگزار شد.


به گزارش روابط عمومی مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی گلستان، کلاس آموزشی چگونگی حل و فصل حقوقی زمین با هدف کلی آشنایی ۳۷ نفر از کارشناسان ادارات امور اراضی شهرستان‌ها و ستاد مدیریت امور اراضی استان به مدت چهار روز برگزار شد. مباحث فوق توسط آقایان عارفی‌فر، عسگری و گرگانی تدریس گردید.

پاسخ دهید