خدمات علمی آموزشی و ترویجی

slide1


slide6slide5

 

 

 

 

slide10slide7

 

 

 

 

slide9slide8

 

 

 

 

slide12slide11

 

 

 

 

—————————————————————————————————————————————————————————————-


slide4


slide13slide14

 

 

 

 

slide15slide16

 

 

 

 

slide17

—————————————————————————————————————————————————————————————-


slide3


oilseed-plantsyafteh

 

 

 

kotob

—————————————————————————————————————————————————————————————-


slide2