تهیه گزارش تلویزیونی برداشت مزرعه سویای حفاظتی در استان گلستان به همت پژوهشگر بخش تحقیقات فنی و مهندسی مرکز تحقیقات و آموزش گلستان

به همت دکتر محمد اسماعیل اسدی پژوهشگر و عضو هیات علمی بخش تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان گلستان برنامه تلویزیونی از برداشت مزرعه سویای حفاظتی در استان گلستان تهیه شد.


به گزارش روابط عمومی مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی گلستان، در این گزارش دکتر اسدی به ذکر سابقه این مزرعه و مشخصات روش انجام شده پرداخته شد و بیان شد که این مزرعه که کشت گندم بود در تاریخ ۱۷ خرداد برداشت شد و درست یک روز بعد یعنی ۱۸ خرداد با کارنده بی خاک ورز تولید داخل مبادرت به کشت سویا در بقایای گندم گردید.
این مزرعه طی فصل تابستان که معمولا سویا حداقل سه بار آبیاری می شود به هیچوجه آبیاری نشده و بقایای موجود در مزرعه توانست ضمن کاهش میزان تبخیر از نزولات جوی نهایت استفاده را بنماید زیرا بقایای روی خاک می تواند مانع تابش مستقیم نورخورشید به خاک شده و بدینوسیله رطوبت موجود در خاک حفظ می شود.
همچنین وجود بقایا بر روی سطح خاک مانع از شستشوی خاک در اثر قطرات باران شده و به علت چسبندگی به خاک مانع از بادبردگی ذرات خاک می گردد. وجود بقایای گیاهی مانع بزرگی در برابر فرسایش آبی و بادی خاک می باشد.

photo_2016-11-16_13-58-50

پاسخ دهید