پیام گرامیداشت همکاران کتابخانه مرکز تحقیقات و آموزش گلستان به مناسبت هفته کتاب و کتابخوانی

همکاران کتابخانه مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان گلستان فرا رسیدن هفته کتاب و کتابخوانی را به سایر تلاشگران مجموعه شادباش گفتند.


به گزارش روابط عمومی مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی گلستان، همزمان با هفته کتاب و کتابخوانی در کشور و برگزاری آیین های متناسب در این حوزه، همکاران کتابخانه این مرکز ضمن تقدیر گرامیداشت این آیین، در بخشی از پیام خود گفتند:کتاب بهترین پس انداز و خزانه است و نیک ترین همنشین و پشتوانه. خوشترین دلگشایی و گردش است و دلکش ترین سرگرمی و کار و نیکوترین همدم تنهایی و همسایه ای نیکوکارتر و آشنایی با انصاف تر و یاری رام تر و معلمی آرام تر و دوستی سودمندتر و کم زبان تر و بردبارتر و بی آزارتر و بی زحمت تر و کم غیبت تر و خوش گفت تر و پرشگفت تر و… از کتاب نیست. و کجا دیده ای بوستانی در آستین و باغی در بغل گویا از زبان مردگان و ترجمان زندگان همدمی که تا تو نخوابیده ای بیدار است و… محرمی راز نگهدار.
کتابخانه باب دانایی است و دانایی توانایی است توانایی برای کسب پیروزی ،سعادت و افتخار. برای کودکانمان کتاب بخوانیم، برای دوستانمان کتاب بخریم و برای خاطر خودمان کتاب بخریم و بخوانیم.
هفته کتاب و کتابخوانی بر تمامی همکاران شریف مجموعه مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان گلستان و شیفتگان آموختن گرامی باد.

پاسخ دهید