کنترل مزارع سویا توسط کارشناسان واحد ثبت و گواهی بذر و نهال مرکز تحقیقات و آموزش گلستان

کنترل مرحله نهایی مزارع بذری سویا اتمام و فرآیند خرید بذر سویا در سطح استان توسط کارشناسان واحد ثبت و گواهی بذر و نهال مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان گلستان بعمل آمد.


به گزارش روابط عمومی مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان گلستان، مهندس مهرناز مهرآور مسئول واحد ثبت و گواهی بذر و نهال این مرکز در این خصوص عناوین این برنامه ها را این چنین بیان نمود:
کنترل مرحله نهایی مزارع بذری سویا اتمام و فرآیند خرید بذر سویا در سطح استان در حال انجام می باشد.
دکتر صادقی عضو هیات علمی موسسه ثبت و گواهی بذر و نهال از مزارع سویااستان گلستان بازدید به عمل آوردند.
مراحل نهایی فرآیند بوجاری بذور گندم و جو در سطح استان در حال انجام می باشد و بازدید از دستگاه های بوجار، امکانات و انبارهای نگهداری بذر شرکت های تولید کننده بذر استان توسط واحد ثبت به طور مستمر تحت کنترل می باشد.
مشاوره به شرکت های تولید کننده بذر جهت انتخاب پیمانکاران واجد شرایط کشت گندم و جو توسط واحد استانی گلستان انجام شد.

پاسخ دهید