انجام عملیات نمونه برداری و آنالیز آزمایشگاهی توسط کارشناسان واحد ثبت و گواهی بذر و نهال مرکز تحقیقات و آموزش گلستان

نمونه برداری و آنالیزهای آزمایشگاهی از پارت های بوجاری شده توسط کارشناسان واحد ثبت و گواهی بذر و نهال مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان گلستان بعمل آمد.


به گزارش روابط عمومی مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان گلستان، مهندس مهرناز مهرآور مسئول واحد ثبت و گواهی بذر و نهال این مرکز در این خصوص عناوین این برنامه ها را این چنین بیان نمود:
نمونه گیری از پارت های بوجاری شده گندم و جو جهت انجام آنالیز آزمایشگاهی انجام و نمونه مرکب به آزمایشگاه ارسال گردید(نمونه گیری ادامه دارد).
صدور گواهی پارت های تأیید شده و نظارت بر مهرزنی پارتها با حضور کارشناسان واحد ثبت و گواهی بذر و نهال استان گلستان در حال انجام می باشد
کیسه گیری و آماده کردن نمونه های اطمینان بذور گندم و جو نمونه گیری شده جهت نگهداری در اتاق رزرو به مدت یک فصل زراعی انجام شد.
آنالیز آزمایشگاهی نمونه های شخصی ، گندم، جو، ذرت، باقلا، کلزا در آزمایشگاه انجام شد.

پاسخ دهید