اجرای طرح های پژوهشی توسط کارشناسان واحد ثبت و گواهی بذر و نهال مرکز تحقیقات و آموزش گلستان

روند اجرای طرح های پژوهشی توسط کارشناسان واحد ثبت و گواهی بذر و نهال مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان گلستان در حال انجام است.


به گزارش روابط عمومی مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان گلستان، مهندس مهرناز مهرآور مسئول واحد ثبت و گواهی بذر و نهال این مرکز در خصوص اجرای طرح های تحقیقاتی این حوزه و بازدیدها وبرنامه های بعمل آمده این چنین گفت:
برداشت چین دوم و یادداشت برداری طرح تحقیقاتی مقایسه ارقام پنبه دکتر حمیدی در سایت تحقیقاتی مزرعه نمونه ارتش با حضور کارشناسان واحد انجام شد.
طرح تحقیقاتی فرآوری و بوجاری گندم مهندس سروش در ۳ شرکت تولید کننده بذر گندم در شهرستان های گرگان و گنبد در حال اجرا می باشد.
نمونه های سویا مربوط به طرح دکتر صادقی نیز در حال جمع آوری از پیمانکاران منتخب سویا می باشد.

پاسخ دهید