برای نخستین بار گزارش گونه Sagina procumbense L. از ایران و محدوده فلور ایرانیکا توسط پژوهشگر بخش تحقیقات منابع طبیعی مرکز تحقیقات و آموزش گلستان

برای نخستین بار گزارش پژوهشگر بخش تحقیقات منابع طبیعی مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان گلستان گونه Sagina procumbense L. از ایران و محدوده فلور ایرانیکا ارایه شد.


به گزارش روابط عمومی مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی گلستان، مهندس سید زید اله میرکاظمی رییس بخش تحقیقات منابع طبیعی این مرکز در این خصوص گقت: دکتر فاطمه فدائی عضو هیات علمی بخش تحقیقات منابع طبیعی این مرکز و فعال در زمینه تحقیقات سیستماتیک گیاهی در راستای اجرای طرح “نگارش فلور ایران به زبان فارسی, جنس Sagina L. متعلق به تیره “Caryophyllaceae ؛ علاوه بر جمع آوری نمونه از نقاط مختلف کشور، کلیه نمونه های موجود در هرباریوم های مهم ایران را مورد بررسی و شناسایی دقیق قرارداده‌اند و در این میان یک نمونه از شرق جواهرده در استان مازندران را تحت عنوان Sagina procumbense L. شناسایی نموده اند که نه تنها پیش از این در هیچ منبعی از ایران گزارش نشده است؛ بلکه برای محدوده مورد مطالعه در فلور ایرانیکا یعنی فلات ایران و مناطق کوهستانی همجوار در افغانستان، غرب پاکستان، شمال عراق، آذربایجان و ترکمنستان نیز جدید می باشد.

پاسخ دهید