کشت حفاظتی گندم در بقایای سویا در روستای چهارده شهرستان کردکوی استان گلستان

در راستای تحقق اقتصاد مقاومتی، مزرعه آقای محمد علی بهرامی بعد از برداشت سویا، بدون آتش زدن بقایای و یا از بین بردن آن، گندم کشت کرد.


به گزارش روابط عمومی مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی گلستان، مزرعه آقای محمد علی بهرامی بعد از برداشت سویا در تاریخ ۲۳ آبان ۹۵ که عملکردی برابر ۳ و شش دهم تن در هکتار داشت که این مزرعه روی بقایای گندم و بدون آتش زدن و یا حذف بقایا در تاریخ ۱۸ خرداد ۹۵ صورت گرفته بود. ایشان در سال زراعی جدید یعنی ۹۶-۹۵ بدون آتش زدن بقایای سویا و یا از بین بردن آن در تاریخ ۳۰ آذر ۹۵ روی بقایای سویا گندم کشت کرد. نوع رقم گندم مروارید و طبقه بذری مادری با درجه خلوص ۹۸ درصد بود. نوع کارنده ی بی خاک ورز ایشان کارنده آسکه ۲۲۰۰ بود که تولید یکی از سازندگان توانمند داخل کشورمان می باشد که دقیقا در راستای تحقق اقتصاد مقاومتی یعنی بدون وابستگی خارجی می باشد. این کارنده بی خاک ورز مجهز به مخزن کود و مخزن بذر حداگانه می باشد که تواما توانایی کاشت بذر و کود را در حفره های جداگانه دارد.
آقای محمد علی بهرامی کشاورز ساکن بالاجاده شهرستان کردکوی که در مراسم روز جهانی خاک که روز دوشنبه ۲۲ آذر ۹۵ در دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان برگزار شد به خاطر رعایت اصول کشاورزی حفاظتی و حفظ خاک مورد تقدیر انجمن علمی خاک کشور و استان قرار گرفت.

پاسخ دهید