حضور همکاران مرکز تحقیقات و آموزش گلستان در کارگاه آموزشی تکنیک های ارتقای سلامت روان

کارگاه آموزشی تکنیک های ارتقای سلامت روان در طی ۲ جلسه در گرگان برگزار شد.


به گزارش روابط عمومی مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی گلستان، در این کارگاه آموزشی که در سالن جلسات بنیاد نخبگان استان برگزار شد دکتر بروجردی پیرامون سلامت روان و اهمیت بهداشت روان در نخبگان مباحثی را ارائه داده و گفتند هدف از بهداشت روان، سرمایه گذاری منابع می باشد که در وابستگی های مربوط به محبت، قدرت، آزادی تفریح و بقا به مخاطره می افتد.
ایشان در بخش دیگری از سخنان خود به ارائه راهکارهایی همچون ایجاد تعامل بین کار و زندگی شامل: مدیریت کردن روابط و امور منزل، مدیریت کردن روابط و امور شغلی در محیط کار و همچنین کسب ارتقای مهارت خودآگاهی اشاره کرد و گفت: مسئله محور کردن مشکلات می تواند راهگشای آن باشد.
ایشان خاطر نشان کردند مدیریت هیجانات منفی، ورزش منظم، تغذیه مناسب، خوش بینی، مثبت اندیشی و پرداختن به معنویات می تواند سلامت روان را تضمین کند.
گفتنی است: کارگاه “تکنیک های ارتقای سلامت روان” با هدف پیشگیری از آسیب های فردی و اجتماعی و ارتقای سطح سلامت روان و کسب مهارت های زندگی با همکاری دفتر مشاوره و ارتباط با اجتماعات نخبگانی معاونت فرهنگی بنیاد ملی نخبگان برگزار گردیده است.

پاسخ دهید